Derfor sakker vi bagud

Af Uffe Ellemann 199

Der er langt fra Sydkorea til danske klasseværelser, vil nogen mene. Og dog…. For verden omkring Danmark rykker tættere og tættere på.

Disse dages G20-topmøde i Seoul har udviklet sig til en yderligere demonstration af, hvordan den globale magtbalance er under dramatisk forandring: USA klemmes, Europa er helt ude på sidelinjen – og de asiatiske og latinamerikanske lande tordner frem. Den udvikling rummer også et budskab til Danmark. Og meldingerne fra 32 danske gymnasierektorer, som lige har besøgt Kina, sætter budskabet i rette perspektiv.

Rektorernes budskab er klart – og brutalt: Gymnasieeleverne i Kina går i skole for at lære noget. De arbejder hårdt og energisk og målbevidst på at dygtiggøre sig. De knokler! Så der er ikke noget at sige til, at Kina er løbet fra os andre.

Det er ikke kun i Kina, det sker. I de to andre markante vækstlande Indien og Sydkorea giver man også europæerne baghjul.

At vi især sakker bagud i Danmark er desværre ikke nogen nyhed. Det fik vi at vide allerede for fem år siden. Det var dengang, Velfærdskommissionen kom med sin rapport – som nogen på Christiansborg mente burde smides i skraldespanden… (Find selv ud af hvem, hvis nogen skulle være i tvivl – eventuelt ved hjælp af Google)

I rapporten fra Velfærdskommissionen kunne man læse, at den yngre generation af danskere nu er dårligere uddannet end deres forældre. Det tages ellers normalt som et udtryk for civilisationens fremskridt, at en generation bliver bedre uddannet end den forrige. Men sådan er det altså ikke mere. Andelen af unge, der nøjes med grundskolen, er større i Danmark end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Og samtidig er det ved at dæmre, at kvaliteten af undervisningen i grundskolen er ringere i Danmark end i andre sammenlignelige lande – selv om vi bruger flere penge på skolen.

Så begynder man at forstå, hvorfor OECD’s forudsigelser om dansk konkurrenceevne og fremtidig velstandsudvikling er så dystre.

Problemet er først og fremmest holdninger. Hånden på hjertet: Går danske gymnasieelever i skole for at lære noget – eller fylder det meget i deres bevidsthed, at de også skal more sig? Med fare for at lyde som en gammel Jenonimus vil jeg tillade mig at sige, at hvis ikke de unge (og deres forældre) lægger holdningerne til uddannelsesforløbene helt om, så bliver vi løbet over ende af unge fra Asien. De vil ikke blot løbe med de arbejdspladser, som forsvinder med Vestas og andre løntunge virksomheder. De vil også sætte sig på forskningen og udviklingen. Og så sidder vi tilbage med opskriften på, hvordan man har det sjovt i gymnasiet, og kan prøve at eksportere den – hvis nogen ellers vil købe den.

Det er gået stærkt. For et år siden begyndte billedet af det, der er kaldt ”tektoniske skift” i den globale magtbalance at sive ind hos en bredere kreds. Det var da klimatopmødet i København afslørede Vestens svaghed over for den kreds af lande, som endte med at formulere mødets spagfærdige konklusion: Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika.

Det er i disse og andre lande uden for Europa, væksten foregår. Kampen om fremtidens arbejdspladser bliver hård. De fleste taler stadig om Kina – men mon ikke Indien efterhånden vil få en mindst lige så stor plads i opmærksomheden? Her er væksten nu endnu stærkere end i Kina, og Indien har en række fordele frem for Kina: En sundere demografi, engelsk som samlende sprog – og demokrati. For jeg tror stadig på, at demokrati rummer afgørende fordele frem for det autokrati, Kina (og Rusland) hylder – først og fremmest kontrol med magthaverne og bedre muligheder for at bekæmpe korruption.

Der tales i denne tid meget om BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) som synonym for den fremtidige vækst og magtkoncentration. Det er lidt poppet – måske fordi akronymet ”BRIK” ligger så godt på tungen. Bedre end ”BIKS”, som man rettelig burde være optaget af: Brasilien, Indien, Kina og Sydkorea. Rusland fylder kun så meget i billedet på grund af sin råvareeksport – og hvis ikke russerne snart tager sig sammen og gennemfører reformer i samarbejde med især Europa, så ryger de bagud af dansen.

Der er også spændinger internt i BIKS – hvor Kinas naboer ser med bekymring på den voksende aggressivitet og selvbevidsthed, der har kendetegnet Kinas optræden det sidste halve års tid. Det var ikke tilfældigt, at præsident Obama lagde vejen forbi Indien og Indonesien på vej til G20-topmødet. Det er lande, som traditionelt holder armslængde til USA – men som nu er så bekymrede over det frembrusende Kina, at de gerne laver photo-sessions med den amerikanske leder.

Der er altså bevægelse i de storpolitiske tektoniske plader. Men én ting er desværre ret sikker: Europa er på retur – og inden for Europa er Danmark på retur. Hvis krisebevidstheden har grebet de 32 rektorer, som har været omme på den anden side af kloden for at se, hvem det er vi skal konkurrere med i fremtiden, så er der håb.  Også selv om den politiske dagsorden endnu domineres af spørgsmålet om, hvordan vi kan holde Danmark afskærmet mod resten af verden.

199 kommentarer RSS

 1. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “Mine forslag tages naeppe alvorligt af nogen.”
  (Ole C G Olesen, 12. november 2010 kl. 19:23).

  Jo – hvorfor dog ikke det?

  Noget andet er, at vidtgående foranstaltninger – som at skære “bureaukratiet” ned til 25% af det nuværende! – med sikkerhed vil møde en betydelig modstand, ikke sandt.
  Det har Olesen nok indset på forhånd – og i det mindste overvejet de midler, der skal anvendes for at nå frem til de nødvendige beslutninger.

  Hvorfor ikke sige, at vi i løbet af ca. 100 kommentarer til Ellemanns oplæg i det mindste er nået frem til enighed om, at der skal skrappe midler til for at rette op på situationen – som alle nok har en fornemmelse af som uholdbar…

  gl-j

  PS: Billedet med “skuden”, hvis kurs skal lægges om, er udmærket (men det er altså kun krukker, der kommer ‘hankeløse’ hjem).
  !
  Billedet kan udbygges med mange træk fra andre indlæg – og hvorfor ikke osse fra Uffe Ellemanns?
  Hånden på hjertet – hvem af os ville frivilligt sejle ud med en besætning af lutter kinesere?

 2. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “At vi især sakker bagud i Danmark fik vi at vide allerede for fem år siden, da Velfærdskommissionen kom med sin rapport…”
  (Uffe Ellemann, 11. november 2010 kl. 21:15)

  Den 7. december 2005 offentliggjorde Velfærdskommissionen sin slutrapport, Fremtidens velfærd – vores valg (1).
  I rapporten foreslog kommissionen en række tiltag for at fremtidssikre det danske velfærdssamfund:

  Udfasning af efterlønnen. Efterlønsalderen skal øges med fire måneder om året fra 2009 og tilgangen helt stoppes i 2028.

  Hævelse af folkepensionsalderen med én måned om året fra 2013

  Tidligere skolestart, målretning af 10. klasse og bonus for hurtig uddannelse for at få unge hurtigere på arbejdsmarkedet.

  Øget indsats for at få unge arbejdsløse i arbejde. Reglerne for arbejdsløse under 25 skal gælde for arbejdsløse under 30, og unge arbejdsløse uden uddannelse skal have pligt til at tage en uddannelse.

  Dagpengeperioden forkortes fra fire til to et halvt år

  Øgede omskolingsmuligheder

  Øget indsats for langvarige kontanthjælpsmodtagere

  Indførelse af oplæringsstillinger

  Styrket satsning på uddannelse i bredden, bl.a. ved i grundskolen at styrke læseundervisning og indføre obligatorisk heldagsskole for de 6-9-årige

  Indførelse af en integrationseksamen for invandrere, så de får permanent opholdstilladelse og ret til kontanthjælp efter denne. Eksamen skal beståes ved at være i ordinær beskæftigelse i to år og bestå en prøve i dansk eller engelsk.

  Indførelse af et pointsystem for udlændinge, der ønsker at bosætte sig i Danmark. Uddannelse, sprogfærdigheder, erhvervserfaring, passende alder og ansættelsforhold skal give point, og ved tilstrækkelig mange point kan man få lov til at bosætte sig i Danmark for en tidsbegrænset periode. Systemet skal ikke gælde flygtninge.

  Brugerbetaling på kandidatuddannelser, der dog først bliver reel, hvis man efter endt uddannelse bosætter sig i udlandet.

  Tiltag for at minimere gruppen af fattige ældre, bl.a. ved indførelse af obligatorisk pensionsopsparing

  Udfasning af en del særordninger for ældre, dvs. ydelser, der udløses af, at man har nået en bestemt alder og ikke af et bestemt behov.

  Reduceringen af børnechecken, hvor besparelsen bruges på børnenes uddannelse

  Indførelse af brugerbetaling på sundhedsområdet, så der bliver en indkomstafhængig betaling for besøg hos praktiserende læger, speciallæger, vagtlæger, skadestuer og når man modtager ambulant behandling eller bliver indlagt på sygehus.

  Desuden skal alle betale for den første times hjemmehjælp hver måned, og personer med indtægter ved siden af folkepensionen skal betale mere, dog maksimalt for fem timer om måneden.

  Velfærdskommissionen fremlagde også deres bud på en skattereform:

  Mellemskatten fjernes
  Topskattegrænsen øges til 400.000 kr. og topskattesatsen hæves fra 15 til 17 procent
  Beskæftigelsesfradraget øges til 11 pct. med maks. skatteværdi på 15.000 kr.
  Ensartet beskatning af kapitalindkomst på 33 procent
  Ejendomsværdiskatten øges fra 1,0 pct. til 1,5 procent
  Ejendomsværdiskat på 1,5 procent af friværdi i andelsboliger
  Børnechecken sænkes til 7.500 kr. om året for børn af alle aldre
  Brugerbetaling på sygdom på maksimalt 1,0 pct. af bruttoindkomst

  (1) http://da.wikipedia.org/wiki/Velf%C3%A6rdskommissionen

 3. Af J Mikkelsen

  -

  I begyndelsen af 90’erne sagde min professor i økonomi, at Danmark for fremtiden ville blive opdelt i to grupper. Dem uden arbejde – og dem med arbejde.

  Set i retrospekt var det nok en grov opdeling men fakta her 20 år efter er:

  Gruppe 1: har intet eller løst arbejde. Det er en voksende gruppe som udgøres af de der aldrig fik en uddannelse og en stor gruppe af de der fik en uddannelse de aldrig burde have haft (de krøb nemlig gennem uddannelsen uden at få et resultat nogen kunne bruge).

  Gruppe 2: En svindende gruppe der får en god uddannelse, som kvalificerer dem til fast arbejde.

  Men hvad skal man så gøre ved det ???

  Faktum er ressourcer skal reallokeres således at Danmark atter kan komme på sporet. Uddannelse med praktisk indhold (!!!) samt udvikling med fokus på marginaliseret konkurrence fra Østen er temaet.

  Det bør her bemærkes danske arbejdsgivere ikke er gode nok til, at ansætte unge med videregående uddannelser. Langt størsteparten af danske arbejdsgivere er nemlig ikke gearet til, forstår og formår ikke, at udnytte de unge menneskers kvaliteter. Rip, Rap, Rup effekten er en dødsspiral som betyder, at konkurrenceevne mistes. Dette er kritisk i en verden hvor konkurrence er baseret på marginaler.

  Overskyggende problem p.b.a. ovenstående er, at gruppe 1 bliver større, gruppe 2 bliver mindre SAMT, at arbejdsgiverne ikke søger udvikling gennem ansættelse af kvalificerede unge.

  DERFOR SAKKER VI BAGUD, UFFE !!!

  Hvis vi kunne spørge professoren hvad han mener nu her 20 år efter ville svaret sikkert være ”Hvad sagde jeg”. Men det er ikke så frygteligt konstruktivt !!!

  Et konstruktivt svar ville være ”Det må vi gøre noget ved”. Men hvem skal gøre det ???

  Den konstruktive debat efterlyses af de tunge parter i erhvervslivet – men de får intet svar og ser ingen mål og muligheder. Den politiske debat anno 2010 er nemlig fastlåst på personfnidder, rabatkort ved Sand og taburetliderlighed. Det gælder ALLE partier i Døve og Blinde Instituttet !!!

  Når så VK samtidig i god dansk socialistisk ånd har ekspanderet den offentlige sektor, hævet skatter og afgifter –

  SAMT GUD HJÆLPE MIG KONKURRERER MED DET PRIVATE ERHVERVSLIV OM ARBEJDSKRAFTEN (Ref: Niels B. Christiansen, adm. dir. ved Danfoss)

  – SÅ kan jeg godt forstå det ser sort ud for virksomhederne !!!

  SÅ kan jeg godt forstå de flytter til andre lande !!!

  Anno 2010 er et KRITISK den danske velfærdsmodel bliver redefineret. Målet skal være en stærkere privat sektor – og en god, effektiv offentlig service sektor.

  Politikerne i Danmark har ikke lært af den succes andre politikere har haft med “We can”. I Danmark hedder det “You must”. Men den går ikke længere – politikerne må gribe i egen barm og tænke (!!!) frem.

  Mindre offentlig sektor, færre offentlige udgifter, langt større fokus på teoretisk uddannelse med praktisk indhold og skattelettelser er nogle af midlerne.

  Sidste kommentar herfra er i øvrigt, at mine børn bliver TVUNGET til, at tage en uddannelse som de kan bruge i udlandet.

  Hvis Danmark mod forventning klarer skærene kan de bruge uddannelsen her i landet. I modsat fald er verden åben for dem.

  Det er trist, at skulle erkende socialismen endnu engang førte til nederlag !!!

 4. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “…udvikling med fokus på marginaliseret konkurrence fra Østen…” (J Mikkelsen, 12. november 2010 kl. 22:03).

  det lyder rigtigt – men uddyb venligst punktet!

  gl-j

 5. Af J Mikkelsen

  -

  Konkurrence på marginaler er et begreb tilbage fra begyndelse af 90’erne hvor to amerikanske professorer forudsagde, at det var de mindste marginer der gjorde fremtidens virksomheder konkurrencedygtige.

  Et banalt eksempel kunne være, at hvis Nokia lancerer en smart telefon med en brugervenlig menu vil Appel udkonkurrere Nokia med marginalt (altså lidt) smartere menu.

  Det gjorde Apple så med I-Phone :)

  Men Apple’s I-Phone er nu jagtet vildt – og er begyndt, at miste terræn til HTC m.fl.

  Derfor er det KRITISK Apple fortsat fornyer sig HELE TIDEN.

  DET ER KONKURRENCE PÅ MARGINALER :)

  (Gamle “dyder” var og er også fortsat i fokus. Det kniber f.eks. for mange bilfabrikker, at bygge biler uden fejl *S* :-)

 6. Af Thomas B. Jensen

  -

  Måske ville det hjælpe hvis de folkevalgte politikere interesserede sig mere for uddannelse end for f.eks. at putte bare bryster i en undervisningsvideo til indvandrere om danskhed.

  Eller de folkevalgte brugte mere tid på at få færre elever pr klasse end på at råbe op i pressen om at indvandrere spiser danskernes kage og drikker danskernes saftevand på hospitalerne.

  Men det kan man jo tænke over næste gang man stemmer…

 7. Af J Mikkelsen

  -

  Undskyld min tone – men de folkevalgte er ganske enkelt ikke dygtige nok.

  For det første har mange af dem ingen uddannelse som gør dem kvalificeret til, at lede Danmark.

  For de andet har mange absolut ingen erhvervserfaring – den eneste erfaring mange af dem har er fra universitets korridorer.

  For det tredje er de præget af en – for almindelige mennesker – uforståelig politisk logik hvor egne ønske og behov næsten ses som værende vigtigere end landets ve og vel.

  Onde tunger kalder danske politikere “Den nye adel”.

  Det kan jeg egentligt godt forstå – for politikernes generelle moralske og selvkritiske niveau kan godt være svært, at få øje på for den almindelige dansker.

  Jeg er selv siden Anders Fogh ekspanderede den offentlige sektor i midt 00’erne (hvor det private erhvervsliv manglede medarbejdere) blevet partiløs. Dette skydes jeg ikke kan se andre end socialdemokrater i forskellige afskygninger i Døve og Blinde Instituttet.

  Jeg kan i hvert tilfælde ikke se nogen med visioner der arbejder for Danmarks fremtid.

  Man får de politikere man vælger :-p

 8. Af J Mikkelsen

  -

  PS: VK har SOVSET hele den offentlige sektor ind i bureaukrati. Det er måske fint nok der er blevet skabt job i en krisetid – men vi skal have folk der betaler skat og ikke modtager løn fra skat(teindbetalinger).

  NÅR der atter bliver brug for medarbejdere i den private sektor skal mange hentes ved det offentlige. Men gennem mine mange HR kontakter har jeg erfaret det bliver svært, at “omskole de offentligt ansatte så de bliver effektive nok til den private sektor”.

  Anders Fogh og VK havde muligheden for at implementere “Fra velfærdsstat til minimalstat” i 00’erne – MEN GJORDE DET MODSATTE.

  Nogle har kaldt det vælgerbedrag…

 9. Af Victor Franks

  -

  1 Job i staten
  koster
  2 job i privaten.

  “Grundskolerne” er bevidst kørt ned i kvalitet for at masserne skal være lettere at styre. Eliten(inkl. de fleste politikere) holder deres børn på privatskoler.

 10. Af P. N.

  -

  Tja, nu er det bare uheldigvis sådan at Europa’s økonomiske magt blev skabt ved primœrt at trampe på alle der prøvede at sige dem imod. Vores magt og finansielle velstand er bygget på blod. Nu vil vi så redde verden og vœre flinke, og det er en smuk tanke, men det er en dum tanke. Vi kunne relativt nemt œndre hele billedet, men det vil krœve en total skrotning af alt hvad der hedder sympati for den ikke-Vestlige verden.

  Det vil betyde fuldkomme forbud mod indvandring og studerende fra nogen ikke-vestlige lande, det vil betyde en hemmelig men aktiv underminering af stater som Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika, sponsorering af seperatist- og oprørsgrupper, forbud mod nogen ikke-vestlige virksomheder i Europa, total forbud mod out-sourcing til andre lande, total afbrydelse af al nødhjœlp til alle ikke-vestlige lande.

  Med andre ord, en fuldkommen uetisk og grusom økonomisk krigsførsel med det formål at smadre – som vi har gjort før – enhver mulig modstander. En politik som vi ikke lœngere – i kraft af vores moderat humanistiske livssyn – kan føre.

 11. Af Christian Richardt

  -

  Til hr. Uffe Ellerman Jensen,
  Undskyld hvis jeg træder lidt ved siden af, men jeg gør det kun af respekt for dig og det ualmindeligt dejlige forord, du har skrevet til det fotografiske genoptryk af Svend Såbys: Lystfiskerliv. til P.N. kl 01.40. Bortset fra førte afsnit, så tror jeg du er galt afmarcheret. Jeg mener slet ikke, at vi har et valg længere – måske havde vi det for 20 år siden, men egentligt tror jeg det ikke. Som flere bloggere fremhæver, så synes de fleste af os at have passeret medianalderen på 40,3 år
  og derfor sandsynligvis også læst lidt om Athen, Rom og andre tusindårsriger. Lige så lidt som jeg bryder mig om det, lige så meget
  tror jeg faktisk, at historien gentager sig selv. Og det kan man da godt blive lidt deprim over.

 12. Af Lars Mortensen

  -

  @J Mikkelsen 13. november 2010 kl. 00:44

  Du ramte plet.

  Ingen af politikerne arbejder for Danmark, fordi de har ikke kompetencen.

  Denne fordærvede adfærd sænker sig hele vejen ned gennem systemet og ud på uddannelsesinstitutionerne.

  Når de uddannede så skal finde sig et job, så mangler motivationen, grundet den ekstremt høje skat.

  Mange ting kan slet ikke realiseres på grund af for høj løn og skat. Det forstår mange politikere og embedsmænd ikke, fordi de har ingen erhvervserfaring fra den private sektor.

  Hvor mange borgerlige politikere har rent faktisk arbejdet i det private sektor? Se på deres CV på folketinget.dk; det er fuldt tilgængeligt for offentligheden.

  Anders Fogh gjorde det præcist modsatte af minimalstaten. Lyt ikke til den røver!

  Hvis dette er hvad jeg har at sige om blå blok, så kan læseren nemt regne ud hvad jeg har at sige om rød blok.

  Ingen kæmper for Danmark, fordi de har ikke kompetencen, end ikke intentionen at kæmpe for fædrelandet.

  Nationen er fordømt!

 13. Af Jonas Terchildsen

  -

  Lad falde, hvad ikke selv kan stå. Er det ikke sådan højrefløjen plejer at sige? Hvis danskerne ikke gider uddanne sig, fortjener de heller ikke fremtidens samfund.

  Jeg kan virkelig ikke se, hvorfor vi skulle begynde at bruge resourcer på at ændre folks indstilling til studier, hvis det sker tager vores familie til udlandet. Staten skal fandenme ikke stjæle mine penge på den bekostning. Det rager mig om jeg bor i Rødovre eller Hanoi.

 14. Af J Mikkelsen

  -

  @Lars Mortensen

  Jeg havde i min blåøjede naivitet håbet den nuværende Venstre socialistiske regering ville have ændret fundamentet – men det viste sig de var mere socialdemokratiske end Socialdemokratiet.

  VK har med den MASSIVE ekspansion af den offentlige sektor lagt fundamentet for, at S/SF kan etablere den socialistiske utopistat efter Ole Sohns idealistisme.

  Under S/SF vil staten eksplodere – og private virksomheder vil FLYGTE ud af landet !!!

  Politikerne kan sejle deres eget skib direkte ind i tyfonen – det bliver bare uden mig.

 15. Af Petar Petrovic

  -

  Rigtig mange gode kommentarer beviser at der bor nogle fornuftige og kloge folk i dette land. Desværre, den politiske elite i dette land afspejler slet ikke den kloge den af befolkningen. Man er tilbøjelig til at tro at der ikke er plads til de kloge folk deroppe.

  Endelig har Uffe E. droppet koldkrigssnak og skriver om noget relevant. Meget sent Uffe. Europa havde sin chance. EU skulle have samarbejdet med Rusland meget tættere. Man kunne have fået adgang til ressourcer, EU kunne have fået/bygget infrastruktur som fører helt ud til de store markeder i Østen…Men nej, man har valgt missilskjold, støtte til terrorister i Tjetjenien, en lætterlig krig i Georgien…
  Nu står man tilbage dybt begravet i 2 krige som man aldrig nogensinde vil vinde, midt i den økonomiske nedsmeltning, og på randen af en handelskrig mod resten af verden som man ikke kan vinde.
  Og lige en sidste rettelse Uffe, EU er ikke på sidespor, men de stærke økonomier i EU gider bare ikke at nikke ok til alt som USA foreslår.

 16. Af Bo Strandqvist

  -

  @Godfred Louis-Jensen
  Nu har vi i ti år hørt på diverse liberale båt-horn himle op om at vi sakker bagud i forhold til Asien og nu Kina. Da vi byggede vores velfærd op i tresserne var både Sverige, Japan og USA laaaangt foran os på point. Tog vi os af det? Ikke synderligt. Gik det galt? Næh, det kan man ikke sige. Tværtimod. Går det galt denne gang. Næppe. Det er langt farligere, at vores ide om fællesskab her i landet er ved at forsvinde. Uddannelse og viden er godt. Men dannelse i al almindelighed er også godt. Social adfærd skal ikke sættes over styr i et endeløst kapløb med nogen man aldrig når alligevel. Når tre millioner kinesere besøger den lille havfrue i Kina, så er det fordi der er en interesse for vores land. Kultur kan ikke måles og vejes, men opleves og berige.

 17. Af Allan Birch

  -

  Ufatteligt godt skrevet!!
  Efter min mening noget, vore “dygtige, erhvervsvenlige” politikere burde have set for meget længe siden.
  Man kunne jo have pumpet ca. 14 milliarder i undervisningssystemet ELLER som reel erhvervsstøtte, i stedet for at give dem som PERSONLIGE skattelettelser til de rige.
  Hvor mange af de 14 milliarder tror I, der går til at forbedre konkurrenceevnen?
  Eller til større privatforbrug??
  Hvad er vigtigst?

 18. Af Tarik H

  -

  Som liberal må Uffe Ellemann-Jensen da vide, at Den såkaldte “kamp om arbejdspladser” ikke er et nulsumsspil.

  Det øger kun den globale velstand, når kineserne “knokler”, mens vi andre nyder livet.

 19. Af Christian Obbekjær

  -

  Man kunne også vende den 180 grader!

  Foruden at den kommende generation skal konkurrere på globale markedsvilkår, hvad er det så at de yderligere skal bebyrdes med?

  Et land der har verdensrekord i skattryk.

  Et land hvor bank- og realkredit systemet reelt er insolvent.

  Et land hvor ingen har råd til at købe et hus uden at blive dybt forgældet.

  Et land hvor ældrebyrden fra de stor årgange, kun vil gøre underskuddet på statsfinanserne endnu større.

  Kære Uffe Ellemann Jensen, jeg forstår ikke hvorfor du bekymrer dig om de unge.

  Det burde være de unge der skulle være bekymrede.

  Men ingen politikere vil vel tage ansvaret for den økonomiske politik der blev ført op til krisen, med det argument at den kom udefra…

  Et land hvor ingen har råd til at købe et hus uden at blive dybt forgældet.
  En ældrebyrde

 20. Af Lone H

  -

  Spændende læsning.

  Uddannelse er ikke nødvendigvis svaret.

  Lad vores børn være rustet til at reflektere over verdenen som den er her og nu – dens muligheder og udvikling. Lad dem udvikle selvtillid til at tro på den gode ide de får. Gi dem rammerne så de kan fører den gode ide ud i livet. Giv dem evnerne til at kunne samarbejde /netværke og udvise handlekraft.

  Mulighederne ligger ikke nødvendigvis i videnstunge brancher – altså i mere uddannelse.

  En tankevækkende overskrift er “Pandora større end Vestas”

  http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/194590/pandora_stoerre_end_vestas.html

  Mulighederne ligger i ideen og i arbejdet med at sælge den globalt.

  Det skal være attraktive som ungt menneske i Danmark i dag at jagte muligheden for at udvikle den gode ide. Attraktivt at turde gå nye veje.

  I øjeblikket er det lige ved, at det mest attraktive er at få en uddannelse – derefter et trygt fast job i den offentlige sektor – med faste arbejdstider, fornuftig løn, barnets første sygedag, pension osv osv

  Jeg tænker på flere gode ideer, ud over Pandora, som IPod, Harry Potter, Facebook, Appstore, …

 21. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  TANKEVÆKKENDE OVERSKRIFT?

  “…en tankevækkende overskrift er (at) “Pandora større end Vestas”” (Lone H., 13. november 2010 kl. 23:30).

  På baggrund af Lone H’s kommentar iøvrigt beder jeg hende om venligst at stave for mig, præcis hvilke tanker påstanden om, at “Pandore (er) større end Vestas” vækker?

  Jeg mener: Hvad er Lone H’s konklusion?

  gl-j

 22. Af Jens Andersen

  -

  Det almindelige menneske interesserer sig for sine nærmeste omgivelser.
  Det forsøger at skabe og opretholde gode relationer til familie, venner, arbejdskolleger
  og andre, som man virker sammen med til daglig. Det almindelige menneske fører ”et jævnt og muntert og virksomt liv” på jord. Det almindelige menneske har gjort sig den erfaring
  at taler man pænt og opfører sig ordentligt overfor andre får man enormt meget igen rent socialt.
  Det almindelige menneske deler den interesse med alle andre almindelige mennesker at man
  opfører sig værdigt overfor andre.
  Desværre vælger almindelige mennesker nogle politikere, som almindelige mennesker ikke
  deler interesse med. De vælger politikere, der fører sig frem for at fremme egne politiske løbebaner. Politikere, der lyver og misinformerer offentligheden og folketinget. Politikere der altså ikke opfører sig anstændigt. Politikere, der ikke har focus på at sikre almindelige mennesker de bedst
  mulige rammer for det almindelige liv. Det er politikere, der har interesse i at skabe strid og yppe kiv. Altså langt fra det almindelige menneskes interesse og erfaringer. Det almindelige menneske ved at evne til dialog og samarbejde udgør den vigtigste betingelse for et godt liv. Desværre vælger det politikere, der gør det modsatte. Det vælger politikere, der sviner hinanden til for at fremme egne interesser. Det vælger politikere, der håner bestemte grupper af almindelige mennesker og som gennemfører lovgivning, der åbenlyst har til formål at forringe bestemte grupper af almindelige menneskers livsvilkår.
  Det almindelige menneske ved at det kræver hårdt arbejde og en stor indsats at skabe kvalitet i livet. Det almindelige menneske ved godt, at der ikke findes nemme løsninger. Det almindelige menneske stiller store krav til sig selv men vil gerne hjælpe og støtte andre almindelige mennesker, som det er gået mindre godt for. Almindelige mennesker, der har behov for permanent eller midlertidig hjælp. Almindelige mennesker ved godt at penge ikke er alt men at det er vigtigt at man har tilstrækkeligt så man ikke skal bekymre sig om morgendagen. Det almindelige menneske
  kender ikke til grådighed og risikovillighed i omgangen med andre folks midler. Desværre vælger det almindelige menneske politikere, der besidder disse egenskaber og som forsøger at bilde almindelige mennesker ind at dette er en del af gamet.
  Almindelige mennesker burde derfor have en mulighed for at vælge repræsentanter, der
  så det som en opgave at føre politik på en måde, der svarer til det almindelige menneskes
  dagligdags erfaringer. Politikere, der har respekt for opgaven og som besidder en ydmyghed
  ift. udøvelse af magt. Politikere, der hellere præsenterer en gulerod end at gøre brug af pisk.
  Dette kunne jeg ønske for almindelige mennesker.
  Det almindelige menneske ønsker også det bedste for almindelige mennesker i andre lande.
  Det almindelige menneske har interesse i at de valgte politikere i alle lande arbejder for
  almindelige menneskers interesse herunder at sikre tryghed og mulighed for udfoldelse af det
  almindelige liv. Det almindelige menneske har ikke brug for politikere, der forsøger at piske
  stemningen op og skabe konflikter.
  De fleste af os er almindelige mennesker. Almindelige mennesker har også visioner for det gode liv.
  Det almindelige menneske bliver ledt på vildspor af politikere og kapitalejere, der hellere end gerne ser den enkelte borger reduceret til vælger og forbruger.

 23. Af Bo Strandqvist

  -

  @Lone H
  Helt enig. Udvikling kan stritte i alle retninger, både kreativt, innovativt og lukrativt. Nogen er nysgerrige på naturvidenskab, andre på det kreative håndværk. Vi gør os selv en kæmpe bjørnetjeneste ved at spænde os selv for en forkromet cepos-vogn og drøne hen over en kulturfattig ørken efter en luft-spejling, der hele tiden bevæger sig længere væk. Men det er vel også det der er meningen; at borgerne skal være beskæftiget med at gøre de rige endnu rigere, og ikke stille spørgsmål og være til for meget besvær;-)

 24. Af Morten Thorpe

  -

  Der er meget rigtigt i både Uffe E’s artikel, og de øvriges kommentarer. Det er også samtidigt helt forkert, at docere viddn, uden at have fastlagt et større formål med det, end blot “der skal viden til”. Viden i sig selv gør ikke noget, og som mange pointerer, så slet ikke når man er dansker-dovenskab og er indadvendt mod Danmark som en ø i det store hav.

  Faktisk har jeg et ganske godt eksempel på hvordan viden kan være totalt malplaceret. I bogen “Surely you’re joking Mr. Feynman”, beskriver Nobel-fysikeren Richard Feynman, hvordan han gang på gang møder folk med masser af Harvard-viden, men de kan bare ikke bruge det til noget – sætte det i en kontekst der er tankevækkende og brugbar. Hvad med at forsøge, at reformere selve den måde vi giver viden til vores elever – gør dem i stand til at tænke, og opsøge viden, og ikke bare levere noget sjask for dem, som selv Harvard-folket ikke kan forstå og bruge?

 25. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  RIIS TIL EGEN RØV?

  Er Europa på vej mod økonomisk kollaps?

  gl-j

  PS: Nu vil gå på Bogmesse i Forum og høre, om kloge hoveder som Bjarne Riis m.fl. har noget at bidrage med i denne alvorlige situation?

  http://epn.dk/okonomi2/global/europa/article2245489.ece

 26. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  RIIS TIL EGEN RØV?

  Er Europa på vej mod økonomisk kollaps?

  gl-j

  PS: Nu vil jeg gå på Bogmesse i Forum og høre, om kloge hoveder som Bjarne Riis m.fl. har noget at bidrage med i denne alvorlige situation?

  http://epn.dk/okonomi2/global/europa/article2245489.ece

 27. Af Bo Strandqvist

  -

  @Godfred Louis-Jensen
  Tag roligt på Bogmesse i Forum. Måsker er der andre end Riis der kan inspirere dig:-) (Hvis økonomien i Europa kollapser, så må vi jo starte forfra igen. Forhåbentlig med lidt mere viden i baggagen).

 28. Af H. H.

  -

  Ellemann har ret.

  Senest har man fundet ud af at superintelligente børn mistrives i folkeskolen og for nogens vedkommende ender som uuddannede tabere.

  Problemet skyldes at lærergerningen tidligere var et fag for den generations dygtigste kvinder.

  Mange kvinder som idag ville være blevet departementschefer mv. – havde i gamle dage kun valget mellem at blive folkeskolelærer eller sygeplejerske.

  Idag bør vi tage konsekvensen og kræve universitetsniveau for vore folkeskolelærere.

  Så niveauet kan komme tilbage – som i gamle dage.

 29. Af pia kærsgod Jensen

  -

  Oraklet UFfe Elleman Jensen.
  Jeg kan ikke li ham
  Jeg syns at han er en selvpromoverende
  Og jeg er ligeglad med wa han syns

 30. Af Lone J

  -

  Hvad trak overskrifter om Danmark i 2010? Tja, jeg kan komme i tanke om Noma og Wozniacki, som begge blev nr. 1 i verden; den ene som kok, den anden som tennisspiller. Ingen af dem svedte eller morede sig gennem gymnasiet og universitetet.

  En anden overskrift er den offentlige sektors voksende efterspørgsel efter akademikere. På denne måde kan målet om højest mulig uddannelse for alle ses som et – næsten udelukkende – fordyrende led i den stadigt voksende velfærdsstat. Det siger sig selv, at jo flere højtuddannede stat/kommune ansætter – jo dyrere bliver det for os alle sammen. Er det vejen frem? I Danmark er lønniveauet for højt og samtidig er andelen af den løn, den enkelte har tilbage til sig selv, alt for lille. Vi kommer ikke videre ved bare at få en højere uddannet offentlig sektor.

  Hvad menes med uddannelse som vejen frem? Hvad med at tale om produktivitet og innovation i stedet for. Det er nok mere relevant. Desuden har det de sidste mange år været politisk korrekt at bogliggøre/opgradere så mange uddannelser som muligt. Hvem var det lige som afskaffede mesterlære.n? Hvem var det som sendte unge på skolebænken fremfor ud i det pulserende liv – og derved tabte rigtig mange på gulvet? Jeg ved godt at håndværkere ikke kan få Danmark ud af krisen, men hvis vi havde bibeholdt stoltheden omkring håndværk, så havde vi haft flere dygtige fremfor middelmådige. Seneste nyt er bagerne, hvor en mester udtaler, at man har tabt en hel generation, fordi de ikke har lært andet end at røre vand i færdige melblandinger. (Hvilket ikke kan klandes politikerne, indrømmet), men begrebet danish pastry, som er kendt i udlandet holder altså ikke, hvis det er pulver.

  Men det fortsætter jo. Politielever skal fremover have SU i stedet for elevløn. Hmmm. Mon det lige er tænkt ordentligt igennem. Det siger vel sig selv at man så tiltrækker de unge og udelukker de erfarne, som kunne tænke sig at skifte erhverv. Det er nok ikke kun et sparespørgsmål det med SU’en, det er et forsøg på ensrette alle danske former for uddannelse uanset hvad. Er det vejen frem?

  Uddannelse er en hel del mere end bare gymnasier og universiteter og jeg hopper simpelthen ikke på den med at hvis vi alle studerer flittigt og bliver cand.alt’er, så kan vi redde Danmark ud af krisen.

 31. Af Lone J

  -

  PS:
  Jeg var selv engang en lille flittig student og læste efterfølgende videre, men set i bagspejlet har jeg ikke bidraget nævneværdigt til at forbedre den danske betalingsbalance.

 32. Af Jens F

  -

  @Lone J: “Desuden har det de sidste mange år været politisk korrekt at bogliggøre/opgradere så mange uddannelser som muligt.”

  Et andet rigtig godt eksempel på denne pseudo-akademisering er fx sygeplejerske-uddannelsen, hvor en færdiguddannet sygeplejerske (ifølge de ældre kollegaer i faget) dårligt nok kan give første-hjælp eller tage en blodprøve, men til gengæld har de terpet meget omkring Focaults magtanalyse anvendt på behandler-patient interaktion etc. (de har en lille pixie-bog om dette som pensum).

  Når Dansk Sygeplejeråd så oven i købet bruger begrebet uddannelseslængde som løftestang til at forsøge at skrabe mere ind til medlemmerne lønningspose (de elsker jo at sammenligne sig med diplomingeniørers lønniveau – og de har samme uddannelseslængde), så forstår man jo bagtanken. Men hvorfor betale folk for at tilegne sig noget, som i praksis er ubrugeligt. Blot et lille eksempel på overflødighed i systemet.

 33. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  RIISENGRÅD – OG EN ØGLE DIREKTE FRA KLOAKEN

  “Tag roligt på Bogmesse i Forum. Måske er…” (Bo Strandqvist, 14. november 2010 kl. 16:00).

  Hvis jeg forstår Bo Strandqvist ret, så anser han ikke cykelrytter Riis for at være en messe værd; og jeg er helt enig. Skønt jeg faktisk slæbte mig hen på Bogmessen – endda for anden dag i træk – skal det indrømmes, at jeg ikke orkede hverken at se eller høre “Danmarks største sportsmand” (som jeg altid har betragtet som en nar på hjul – for nu at bruge et udtryk fra min barndom).

  Underligt nok stod 4-500 forventningsfulde tilhørere som sild i en tønde, og jeg har siden set, at Riis selv var “på grådens rand” i dagens anledning.

  Her er et link, der måske kan give Strandquist m.fl. indtryk af, hvad jeg (og andre?) gik glip af (1).

  Det var unægtelig værre (for mig), at to af de arrangementer, der fik mig til at gå på bogmessen for anden dag i træk, blev aflyst: Jeg ville have hørt Ted Sorensen, Kennedys berømte taleskriver, sammen med Mogens Lykketoft – men det arrangement blev simpelthen afblæst i sidste øjeblik, og uden begrundelse! Jeg ville ellers gerne have spurgt Sorensen, der har danske aner, om det var ham, der havde fået Kennedy til at hævde, at “Ich bin auch ein Berliner”…

  Og så ville jeg have været til noget mildest talt helt andet, nemlig Hans Engells samtale med Karen Jespersen og Ralf Pittelkow om “Islams magt”. Men deres tog var vist blevet forzinket, eller sådan noget? Jeg fik ikke rigtig fat i, hvad begrundelsen var for aflysning af mødet, men måske har den mægtige Allah allerede lagt jernbanedriften i Danmark (der ellers skulle være vanskeligere at styre end sexualdriften!) ind under Khalifatet?

  (Pludselig vælter 10-12 granvoksne politifolk hujende og skrigende ind i net-caféen fra Rantzausgade, og før jeg får klarhed over, om “Solvognen” nu endelig er genopstået i fineste form, bliver vi alle tvunget ned på gulvet. Helt ned på maven! Jeg bliver faktisk behandlet pænt og formentlig korrekt af en ung politimand, der venligt spørger, om jeg (der jo unægtelig er blevet en ældre mand) “har det godt”. Det havde jeg da – og efterhånden som det går op for mig, at dette vist ikke er en ‘happening’ i den forstand, men ligefrem alvorligt ment fra politiets side, koncentrerer jeg mig om at registrere så mange detaljer som muligt – herunder en sort lommekniv, som ejeren åbenbart har kylet fra sig i panik, og som nu ligger ca. halvanden meter fra mig og ser ud, som om den måske har et blad over den tilladte længde?

  Hvad ved jeg? Politimanden spørger igen, om jeg har det ok, og det har jeg. Jeg vender mig om på ryggen, og skubber mig lidt længere ind under bordet for at undgå skæret fra loftsbelysningen, og for med sikkerhed at konstatere, at jeg – den ældre hvide mand! – får en form for ’særbehandling’ under politiaktionen…

  Efter omkring 10 minutter på ryggenkan jeg – vist stadig som den eneste – sætte mig tilbage i stolen, lukke computeren ned og pakke mine ting sammen. Politimanden checker mappens indhold (som bl.a. er en børnebog, det eneste, der havde fristet mig på Bogmessen tidligere på dagen); han kropvisiterer mig forsigtigt, uden at finde noget – det ville nu osse have forbavset mig, hvis det var tilfældet. Jeg får lov til at gå, og at “komme igen en anden dag”.

  Klokken er blevet omkring 22, da jeg går hjem ad regnvåde Rantzausgade).

  Vel hjemme kom jeg i tanker om, at jeg havde glemt min cykel udenfor net-caféen, og efter et par timers søvn, hentede jeg den. og skrev ovenstående parantes. Det kunne jeg jo lige så godt gøre, når jeg nu alligevel var ved net-caféen? Man skal ikke lade sin cykel stå hele natten i Rantzausgade, hvor så meget kan ske, før man bliver klar over, om det er virkelighed eller en særlig form for ironisk ‘happening’ (2).

  Beretningen om min eftermiddag på Bogmessen i Forum må under disse omstændigheder vente til en senere lejlighed. Men lad mig kort fortælle, at jeg traf Ole Sohn, SF’s finanspolitiske ordfører og gruppeformand – samt forlægger siden 2004. Da jeg var fast besluttet på ikke at købe nogen bøger (som jeg har for mange af i forvejen) spurgte jeg ham ligeud, om hvorfor SF ikke forlængst havde gjort sin stilling op til forslaget om et ‘pointsystem’ for udlændinge, der ønsker at bo i Danmark? Sohn, der ærlig talt virkede træt og bleg, syntes ikke at vide, at Velfærdskommissionens rapport allerede for fem år siden foreslog indførelse af et pointsystem, og at tanken dengang – surprise, surprise – var, at “uddannelse, sprogfærdigheder, erhvervserfaring, passende alder og ansættelsforhold skal give points”, og at kun “ved tilstrækkelig mange points kan man få lov til at bosætte sig i Danmark”.

  Dette kan man jo nok undre sig over, at Ole Sohn – som faktisk har siddet i Folketinget helt siden 1998! – ikke ved noget om? Gad vist om politikerne generelt har for travlt med alt muligt andet end lige det, vi har valgt dem til at tage sig af?

  Jeg oplevede skam osse Kathrine Lilleør, som talte til en lille, men tæt og opmærksom forsamling af kvinder. Og så hørte jeg Karsten Jensen causere om sin nye bog ‘Ud’, som lige så godt kunne hedde ‘Ind’…

  Karsten Jensen mente, at Dansk Folkeparti “ikke bare er en hvalp, der tisser på gulvtæppet, men en øgle direkte fra kloaken”.

  gl-j

  PS: Uffe Ellemanns påstand om, at “vi sakker bagud” – og at vi endda gennem længere tid har skullet være opmærksomme på det! – er da et udmærket udgangspunkt? Og debatten lover efter min opfattelse godt! Der er allerede mange gode indlæg over hele spektret, dvs. lige fra “Helt enig! Men…” (3) til “Nej Uffe ..Du er gaaet helt galt i byen!” (4).

  På den anden side tror jeg, at de fleste – og sikkert osse Uffe Ellemann – er opmærksom på, at man kunne vælge et andet udgangspunkt, og føre debatten med et andet fokus, som måske ville være (mindst) lige så nyttigt. Jeg finder det iøvrigt meget foruroligende – omend forståeligt? – når Jonas Terchildsen bare konstaterer, at det “rager mig, om jeg bor i Rødovre eller Hanoi.” (13. november 2010 kl. 09:49).
  Jeg mener: Det er da fremragende at bo i Hanoi (eller hvorsomhelst udnfor Danmark) – men skræmmende, at nogen kan få sig til at sige, at de er komplet ligeglade med det…
  Jeg har osse hæftet mig ved, at mange – vel i virkeligheden de fleste af kommentatorerne – er meget kritiske overfor “de folkevalgte”, inkl. tidligere folkevalgte, som Uffe Ellemann selv.

  PPS: Iøvrigt traf jeg Uffe Ellemann på Bogmessen i lørdags. Jeg sagde pænt goddag, gav ham hånden og præsenterede mig; han så grinenede på mig, og sagde: “Nå – er det dig?”.
  Det kunne jeg jo ikke nægte? Vi var vist enige om, at denne blog om, at vi “sakker bagud”, må kunne (og derfor bør!) føre til en ordentlig konklusion.
  Det ER jo, som Ellemann osse skriver, “et vigtigt emne”…

  (1) Bjarne Riis på grådens rand på bogmesse
  http://www.berlingske.dk/nyheder/bjarne-riis-paa-graadens-rand-paa-bogmesse

  (2) Det lå allerede på nettet, at “Københavns politi (havde) anholdt seks personer med indvandrerbaggrund i en spillehal på Nørrebro” (og BT bekræftede i hvert fald ikke min oprindelige opfattelse af, at hele operationen var iværksat af ‘Solvognen’).

  (3) Kevin Mikkelsen, 11. november 2010 kl. 22:16

  (4) Ole C. G. Olesen, 12. november 2010 kl. 19:23

 34. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Godfred Louis-Jensen, 15. november 2010 kl. 05:58)

  Jamen, hr. Ted Sorensen var da lovlig undskyldt for sit fravær på bogmessen i Forum. Han døde for et par uger siden. Forhåbentlig sørgede du også for, at få hans cykel bragt i sikkerhed :-)

 35. Af K W

  -

  Problemet for den vestlige verden er, at i aarevis har vi ikke villet forstaa, at tage den udvikling Asien gennemgaar serioest.

  I aartier har vi hjemme brystet os af, hvor smarte vi er og hvor godt vores system fungerer. Med politisk korrekthed draebte vi ethvert pip fra OECD eller andre eksperter, der i tidens loeb har proevet at faa os til at vaagne op og forstaa hvor en – for os – fatal player Asien i virkeligheden er og hvor tosset vores system fungerede.

  Vores overdrev i at sophistikere vores samfund gav Asien en chance til at stige ud af rismarkerne og lave alle de produkter vi mente vi var for fine til – vi simpelthen ikke gad lave – alt imens 40 millioner mennesker hjemme i EU blev sat paa sofaen og blev betalt for at do zero; – 40 millioner vi idag stadigt maa indse, i bund og grund intet kan andet end at producere lav-tek heller… og maaske endda er en voksende gruppe….

  Sammenlignet med Kineserne er problemet vi laenge har staaet overfor, at Kineserne er af den beskaffenhed at de ‘knokler’. Hvis du lader dem komme udaf rismarkerne, og selvom et aegtepar ‘kun’ opnaaer at arbejde paa vaskeri, saa ‘knokler’ de saa deres afkom kan faa en bedre chance i livet. De ‘knokler’ saa de kan betale en bedre uddannelse til ungerne, og ungerne viser deres respekt ved at laere noget de kan haeve leve standarden for hele familien med, for derfor at give foraeldrene tilbage med en vaerdi alderdom….

  Desvaerre har vi har jo ikke dette respekt-system imellem os i vesten mere; – de gamle bliver jo bare plantet paa et alderdomshjem hele systemet betaler til – saa lets have some more fun….

  Indien er langt fra den staerke player – det er blot noget Ellemann synes fordi Obama ikke drog til Kina foer G20 moedet. Indien er 60 maaske 100 aar bag Kina, men har forskellige omraader, hvor de kan haevde sig. Indien har et brutalt klasse-system, der goer at en lille elite kan udnytte en kaempe masse til at producere produkter og yde service ydelser med. Demokratiet i Indien har intet med Indiens udvikling at goere, det fungerer i princippet lige saa elendigt som i den vestlige verden. I Indien fordeles vaerdierne ikke som i Kina, saa enhver udvikling gaar langt mere langsomt i Indien end i Kina, hvor de trods alt betaler 36% indkomstskat.

  Kina er den staerke player og deres system og infrastruktur er allerede saa velfungerende at det vil tage a Century foer der maaske vil komme en anden staerk player paa verdens plan.

  Kina er verdens naeste nummer 1 og Obama forsoeger at stoppe Kina, alt imens han isolerer USA og bringer Europa og Kina taetterer sammen.

  Som jeg ser det sker der i disse dage et skred; – Europa vil blive mere Kina’s Puppy og mindre USA’s. USA’s forsoeg paa at stoppe Kina i at blive nummer 1 gav allerede i Seoul kaempe bagslag for Obama; – der var saaledes ingen egentlig opbakning til Obama’s forsoeg paa at tvinge Kina til at aendre deres vekselkurs til dollaren markant.

  Tyskland kan ikke fortsaette deres eksport plus uden at forblive rigtig rigtig gode venner med Kina. Tyskland er saaledes nu paa kollisionskurs med Amerika over den Kinesiske vekselkurs til USD, hvor den Tyske Finansminister allerede har udtalt, at saalaenge Amerika trykker dollars i de maengder de goer kan Kina ikke klandres for ikke at ville aendre deres vekselkurs; – med andre ord, Amerika er selv skyld i dollarens fald. For Tyskland handler samarbejdet med Kina i aller hoejeste grad om at bevare arbejdspladser i Tyskland.

  Europa vil saaledes fortsaette deres investeringer i Kina og – ja – forskning og kloge hoveder, der i fremtiden vil have et godt job vil enten flytte til Tyskland eller Kina – ikke til Danmark.

  Det vi i Danmark maa forstaa er, at det ikke nytter noget at barbere hinanden; – hvis VESTAS vil flytte medarbejderer til Spanien, saa maa vi soerge for at dette ikke sker – no matter what! Hvis de vil flytte dem til Kina eller Indien for den sags skyld – saa maa vi forstaa at stille os den globale konkurrence, saa dette heller ikke sker.

  I alt for mange aar har vi troet global konkurrence aldrig ville ramme os; – blot sagt farvel til alle de arbejdspladser der er gaaet tabt allerede, uden at reagere. Nu rammer det os saa 10,000 gange haarderer end hvis vi havde taget situation alvorlig forlaenge siden; – ikke kun vores system men ogsaa vores demokrati staar til global dumpe karakter…..

  At tro at Kina staar for et kollaps p.gr. af deres et-parti styre, kan kun komme fra en person, der ingen anelse har omkring Kina; -hjemme tror man stadigt at Kineserne koerer paa cykler og traekker ladvogne…. Det Kinesiske samfund har forlaengst overhalet det vestlige i high-tech; – stoerste bil, fly, bygnings, infrastruktur, udviklings, vaekst market i verdenen.

  Et saadan niveau vil Indien maaske meget senere opnaa – men foer det sker skal der foerst en kaempe oprydning til i det beskidte Indiske samfund og den igoistiske Indiske mentalitet.

  Det vi maa indse hjemme, er at festen er forbi; – det gaelder nu nu nu kun om at komme tilbage til den moral vi havde i 50’erne – det drejer sig kun kun kun om at komme tilbage til arbejdsbordet og smoerge aermerne op!

  Vi kan stadigt haevde os – men vi maa skrue ned for det offentlige blus – kraftigt – vi maa goere vores loenninger mindre og konkurrence dygtige globalt og vi maa aktivere de 40 millioner arbejdsloese der sidder og laver nix i EU. Disse maa igen begynde at lave lav-tek produkter til globalt konkurrence-dygtige priser.

  Vi maa holde op med at leve paa pump og saette taering efter naering og netop ved at koerer spare-blus kan vi fremskynde en ny vaekst i den vestlige verden; – Graekerne og Englaenderne vil blive et bevis herpaa. I alt for mange aar har vi troet, at kun ved at pumpe penge ind i samfundet vi optog i laan, kunne vi fortsaette vaeksten.

  Det er om at holde op med at forkaele vores afkom og holde op med at give dem ind med modermaelken at det er OK at leve paa pump, saa meget, at de igen gider laere i skolen og stoppe festen…

 36. Af Camilla Langberg

  -

  @GL-J. Tak for et engageret og vittigt referat fra bogmessen. Det rører et gammelt bibliotekarhjerte.
  Mvh

 37. Af K W

  -

  all you need to know about China right now:

  http://www.shanghaidaily.com/article/?id=454632

  intet kan stoppe dem – vi er enten deres venner og river til os hvad vi kan eller vi er udenfor og taber. Jeg tror paa, at hvis vi kan holde paa de arbejdspladser vi har idag og har noget at tilbyde Kineserne – og Inderne for den sags skyld, saa burde vi have en chance for at lave et skilling paa ryggen af Kinesernes udvikling.

 38. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  …ASK WHAT YOU CAN DO…

  “Jamen, hr. Ted Sorensen var da lovlig undskyldt for sit fravær på bogmessen i Forum.”
  (John Ulrich Poulsen, 15. november 2010 kl. 07:25).

  Jeg er godt klar over, at Ted Sorensen døde for et par uger siden (1) – dette var netop en af de mere væsentlige grunde til, at jeg så gerne ville have oplevet Kennedys gamle taleskriver og ’special advisor’ sammen med Mogens Lykketoft på Bogmessen i Forum…
  Det ville sådan set ikke have været mere absurd end så meget andet på messen – og hvis det skulle være, ville jeg selvfølgelig have bedt Ted Sorensen om at signere sin selvbiografi (og fået Lykketoft til at skrive under til vitterlighed)…

  gl-j

  PS: Det siges jo, at “I begyndelsen var ordet, og ordet var…” osv.
  Måske er Sorensen, den suveræne ordkunstner, nu gået til ‘de evige ordspil’? Måske sidder han på en sky og gentager sig selv…

  Men det gør Mogens Lykketoft da mig bekendt ikke? Så selv John Ulrich Poulsen må kunne indse, at det ikke er helt uinteressant, hvordan man faktisk ville have bragt de to sammen på Bogmessen i Forum?

  (1) Ted Sorensen døde 1. november 2010.
  http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/386512:Udland–Kennedy-raadgiveren-Ted-Sorensen-er-doed

 39. Af Preben Wassmann

  -

  UE beskriver ganske rigtigt de globale træk, den globale tendens og derfor blver det i mine øjne også en global syntese. Uddannelse er ganske rigtigt et basalt element for udvikling af det bestående. Det faglige grundlag skal ikke fornægtes, og ej heller nedgøres. Der må justeres på Danmarks skoler. Men vi må fokusere på årsager og ikke virkninger. Når UE peger på eleverne og Deres kultur i gymnasierne, peger han samtidig på virkningerne og ikke årsagerne. Unge mennesker skal se på glæden og det fremtidsorienterede når de indgår i det fælles mål at dygtigøre sig. Unge mennesker tænker fremad, hvad er min drøm, hvad er mine muligheder, hvad tilbydes der mig og mine. Det er her vi må sætte ind. Vi må efter min mening ikke tegne et uhåbefuldt billede af Danmarks fremtid. Jeg synes din artikel gør dette en smule, dog på en nobel måde. Jeg savner dog det kvalitative objektive konstruktive element i din artikel, den er lidt for konstaterende. Europa sakker bagud. Bagud i lærdom, bagud i know how og bag ud i vækstfremmende tiltag. Asien stormer fremad i opbygning af egne lande, egne øknomier og egen vækst. Naturligvis gør de det. De har jo også længe været bagud. Den offentlige service, den indre infrastruktur, den indre markedsmekanisme, den idre velfærd (stadig for de få (Kina)) er under opbygning. Så selvfølgelig har de større vækst. Det er naturligt. De har fundet nøglen til værdierne. Japan gjorde det samme for mange år siden. Svaret er vel ikke UE, at vi nødvendigvis behøver at være som Asien, altså kopiere deres model. Nøglen må vel være at vi i kendskab til os selv og vore egen kerneværdier lære at kende Asien. Der er alså tale om at vi skal konkurrere med en modsatrettet innovation. Her ligger kernen til succes. Her ligger kernen til omlægninger i uddannelserne. Disse starter ved forældre, lærere og professorer/universiteterne og ikke mindst erhvervslivet. Ikke nødvendigvis ved elevernes kultur for at feste, men i ders iver for at lærer og optjene værdier og oplevelser gennem dygtiggørelse. Styrken ligger i holdningerne og lysten til at virke.

 40. Af Bo Strandqvist

  -

  @Preben Wassmann
  Netop. Japan har stået stille økonomisk de sidste tyve år, men har samtidig haft den højeste selvmords-procent blandt studerende. Presset har været enormt, og Kina er på vej til at gøre det samme med deres unge. Det skal vi bestemt ikke kopiere.

 41. Af Ulf Timmermann

  -

  What? Jeg vil lægge en historie ind imorgen, fra min Facebook. Hele balladen minder mig lidt om en overskrift, husker ikke om det var i Berlingeren eller Politiken: “Kineserne er verdens storrygere”. Ja, det gik historien ud på, indirekte, at 1.3 milliarder kinesere ryger mere end godt og vel 5 millioner danskere. Chokerende. Og, der fik de den.

  Eller også minder det mig om åbningsscenerne i Kurosawa’s “Ran”, hofnarens bidrag.

 42. Af Karsten Bie Jensen

  -

  Kære Uffe Ellemann !

  I globaliseringens navn vil jeg foreslå , at vi alle rykker et par skridt videre –

  Det er ikke DEM imod OS.

  Dernæst vil jeg sige : penge er ikke alt –
  “What goes up must come down” , er snarre en naturlov end en katastrofe.

  Og i den forbindelse vil jeg anmode om , at vi ikke kaster med sten imod de unge. Det er ganske enkelt ikke fair.

  De har DERES vej , husk det :-)

  Rejser af længere eller kortere varighed , skaber forståelse og sympati.
  Der er brug for dialog ,på kryds og tværs af grænser og kulturer – , + naturligvis religioner.

  Du er om nogen hovedfortaler for EF / EU , bl.a. ud fra det princip , at dem man er sammen med slås man ikke med.

  Jeg er helt enig !

  Blot bliver vi nødt til at udvidde vores forståelse for globalisering , således at vi er i stand til at glæde os på kinesernes , indernes og brasilianernes vegne , når det går dem godt.
  De har ved Gud fortjent det !

  Intelligens er blandt andet defineret ved , at kunne tilpasse sig en ny situation.

  Danskerne skal nok finde deres plads / kald i Verdenssamfundet – ingen tvivl om det.
  Al tilpasning kræver lidt tid.

  Mest af alt er det et mentalt anliggende !

  Min kone og jeg bor i Narsaq , hvor vi underviser på en levnedsmiddel skole – det har vi gjort siden 1 maj sidste år.

  Til januar 2011 flytter vi til Maldiverne , hvor vi i fællesskab med nogle lokale venner , åbner 2 guesthouses.

  Verden er fuld af muligheder.

  Øen vi bosætter os på hedder Velidhoo.

  Jeg vil gerne invitere dig og din kone – så vi kan fiske , grille og snakke globalisering !!

  Med venlig hilsen

  Karsten Bie Jensen

 43. Af benny hansen

  -

  uffe ellemand…
  har altid godt ku li dig….!!
  men du har aldrig gennemskuet usa….!!!
  set deres løgne og bedrag…!!!
  du er en trækker dreng for usa…!! sorry..!!
  usa er ikke mere som i gamle dage…!!
  usa er løgnens nation….!!!
  en forkæmper for ondskab…!!styret af umenneskelige væsner…!!!
  ellers ber..jeg for den almindelige amerikaner…må gud være med jer..!!!

 44. Af Pær Køie kofod

  -

  Nu er det været en kendt sag at skiftende regeringer. Arbejdsmarkedets parter siden midt 80’erne har støttet sig fremtidsforskning. Der “siger” at fremtidens danske arbejdsmarked. Primært vil dreje sig om turisme- og servicefag.
  Produktionerne vil blive outsourcet. Til “billigere” produktionslande.
  Det er virkeligheden idag!
  Reelt resignation. Opgivenhed.
  Regeringerne/erhvervslivet har generelt været uambitiøse lige siden. Med at skabe produktioner der kan konkurrere/sælges på det globale marked/hjemmemarkedet.
  Det gik jo derudad.Så hvorfor sadle om/møde udfordringerne – i tide. (Før De andre.)
  Reelt undergraver den danske velfærdsmodel.
  Samt uddannelsessystemet.
  P.t. marginaliseres talentmassen der ikke har papir på Deres kompetencer. Som de første.
  Resten kommer efter uanset uddannelsesniveau.
  Overordnet set vil en tilnærmelse mellem
  det private og det offentlige i en social økonomisk(social liberal) synergi/symbiose-orientering være ønskværdig.
  Da fordelingnøglen lige nu er ubalance.
  Uddannelsesmæssigt ligger Danmark bagefter. Forstået på den måde at uddannelsessystemet er doktrinært.Samtidig med der er tiltag.
  Det “frie” selvstændigt tænkende, udviklende, individ er “uønsket” i hierakisk strukturerede organisitioner. Uddannelses-/jobmæssigt.
  Selvom De kan bidrage væsentligt til nye tiltag.
  Der kan flytte den danske erhvervs- selvopfattelse.
  Hvor vi p.t. “må gøre som De andre. For at flytte noget!” Løber efter De nye markeder. Og lader baglandet sejle. Til “vi” skal bruge Deres arbejdskraft!
  (Frit oversat følger Lemmingernes eksempel.) Fremfor at definere os selv.
  Tage udgangpunkt i hvor vi er. Og hvilke muligheder vi har lige for fødderne af os.
  Det flyder bogstaveligt med muligheder for produktionsmuligheder. Indenfor temmelig mange brancher.
  Financiering af den danske velfærdsmodel.

  Danmark kunne være et af De mest dynamiske produktionslande.
  P.t.er undskyldningen manglende råstoffer. Manglende uddannelseniveau.
  “Kun” mental begrænsning
  Eksempler på en overordnet social økonomisk bæredygtighed.

  Med meningsfyldt beskæftigelse til alle. Også p.t. marginaliserde.
  Umiddelbart en utopi. Men realiserbar.
  (Bekendt med de forskellige interessegruppers interesser)

 45. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  LÆNGE LEVE NORDEN!

  “Umiddelbart en utopi. Men realiserbar.” (Pær Køie Kofod, 16. november 2010 kl. 20:48).

  …bare ikke i Danmark! Det er på tide at samle de nordiske lande…

  længe leve Norden!

  gl-j

 46. Af Ulf Timmermann

  -

  Det album, jeg stillede i udsigt forleden – om undervisning og kundskaber, i Kina, og Berlingske Tidende – bliver lidt forsinket. Her er linket til et andet, jeg lagde på min facebook i lørdags, uden tanke på denne blog, men ikke mindre relevant i forhold til oplægget.

  Grunden til forsinkelsen er, at jeg er blevet ”bidt af en gal cardigan”. Har sat mig for at ville designe intet mindre end The Cardigan of Fall 2011. Og, det er ikke nemt, i og med, at en cardigan blot er en cardigan.

  http://www.facebook.com/album.php?aid=98401&id=1299857653&l=78de82108c

  Jeg har her slettet mine venners kommentarer, det er jo ikke sikkert, at de har lyst til at medvirke, selvom jeg har indtrykket af, at både Facebook og Google er hullede som sier. Overvåges. Og, at det nærmest er formålet med dem.

  John Ulrich Poulsen, hvis du er med her, det blev altså til inden vi nåede til bagerne i vores udveksling af levnedsbeskrivelser/Danmark-historier, men der optræder selvfølgelig en bager – og de to adventsomkransede glas, man ser til sidst, er med tyttebær.

  Titlen på dette album er hentet fra en sang, men kunne – med en lille omskrivning af titlen på en anden sang – lige så godt have heddet ”Fast train coming”.

 47. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ulf Timmermann – great album, thanks!

 48. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Ulf Timmermann, 17. november 2010 kl. 13:18)

  Der er nu ikke meget kineserbager over “Bastiaan” :-)

  Spændende togtur med det nye hjemmestrikkede CRH380A. Der er stadig kun meget få strækninger i Europa, hvor det går så hurtigt: http://en.wikipedia.org/wiki/File:High_Speed_Railroad_Map_Europe_2009.gif men franskmændene vil hellere dø end nogensinde overlade den absolutte verdensrekord for højhastighedstog til kineserne :-)

 49. Af Ulf Timmermann

  -

  @John Ulrich Poulsen

  Det prøvekøres nærmest, forvendt som jeg er, faldt jeg i søvn, inden det nåede op på 365 km/. Er bygget til 460/.

  Det var med vilje jeg stavede “Bastiaan” med et a. Syntes det burde relatere til “Den store Bastian”. Bageren er tysker! Her køber jeg mit rugbrød, med mindre jeg bager det selv, og min rasp.

 50. Af Camilla Langberg

  -

  @Ulf Timmermann. Tak for et venligt indblik i det liv, du har valgt i Kina. Fascinerende for dig at opleve et stort, gammelt kulturland blive en verdensmagt. At følge med i store og små ting. Jeg har også været i high-speed tog i Japan og især i Frankrig og ville ønske, vi herhjemme fulgte bedre med i den højteknologiske udvikling. I Kina følte jeg flovhed som europæer ved at besøge de steder, hvor man gjorde uret, f.ex. under Opiumskrigen.

  Selv er jeg mæt af store oplevelser i fremmede kulturer, men har det med i bagagen. Måske kan man med lidt villighed sammenligne Kinas nye status med Tysklands. Jeg har altid været noget lukket overfor den tyske kultur, noget du nok forstår som sønderjyde, men på det sidste har jeg nærmet mig Tyskland og har haft mange positive og dejlige oplevelser, kulturelle, med mad, med kontakt til folk, og især beundrer jeg den måde, tyskerne håndterer fortiden på. Intet skjules. Det må være svært. Også en stor oplevelse at se resterne af det gamle DDR side om side med det nye Tyskland.

  Good luck med arbejde og din hverdag, begge dele er vigtige for at trives.

  Mvh fra et novembergråt Danmark, det elsker jeg også.

Kommentarer er lukket.