Kina tænker og planlægger langt – også i Arktis

Af Uffe Ellemann 43

Besøget af den kinesiske præsident Hu Jintau bør give anledning til nogle helt overordnede refleksioner om verdens indretning – og vores reaktioner på den virkelighed, vi møder.

I de ti år, han har været kinesisk statsoverhoved, er Kina rykket frem til at være verdens næststørste økonomi. Den styrkeposition, Kina har etableret på en række områder, har kun været mulig på grundlag af en langsigtet og systematisk forberedelse. Samtidig illustrerer magtforskydningerne nogle problemer i vort vestlige markedsøkonomiske system, som må give anledning til dyb bekymring.

De kinesiske planlæggere og beslutningstagere tænker langt. Derfor har de i god tid sørget for at sikre sig herredømmet over nogle af de ressourcer, der bliver afgørende for fremtidens produktion. Og derfor er de i fuld gang med at sikre sig adgang til de ressourcer, de selv vil komme til at mangle. Se blot på de kinesiske investeringer i minedrift, energiudvinding og landbrug i Afrika – og på Kinas aggressive forsøg på at sætte sig på de steder i Det sydkinesiske Hav, hvor der er olie- og gasforekomster.

Det er i denne sammenhæng, man skal vurdere Kinas stærke interesse i udviklingen af Arktis. En række udtalelser fra kinesiske ledere har lydt på, at Arktis tilhører hele menneskeheden. Men det vil være naivt at synge med på den sang. Arktis kan ikke – som mange gør det – sammenlignes med Antarktis, hvis ejerforhold m.v. er reguleret af en FN-traktat. For mens Antarktis er et landområde, som ligger meget langt fra de nærmeste naboer, så er Arktis et hav, som ligger mellem fem nationer: Rusland, USA, Canada, Norge og Kongeriget Danmark.

Her er det vigtigt at skelne mellem disse fem lande og så Arktisk Råd, som har en lidt større medlemskreds af lande i regionen – og hvor EU er observatør, og Kina presser på for at komme med i kredsen. Men ejendomsretten til Arktis kan og skal ikke deles ud: Den skal reguleres mellem de fem kyststater efter almindeligt anerkendt international havretlig procedure, og arbejdet med at undersøge kontinentalsoklerne – bl.a. for at få afklaret spørgsmålet, om Nordpolen tilhører Rusland eller Kongeriget Danmark – er i fuld gang. I Danmark har det været lidt vanskeligere end i Norge at prioritere rækkevidden af de overordnede politiske og strategiske elementer i disse spørgsmål. Men det er vigtigt, at vi ikke er naive og eftergivende i disse spørgsmål.

Kinas interesser for den på så mange måder spændende region viser sig også på andre måder: En kinesisk rigmand (med stærke bånd til den kinesiske ledelse) har f.eks. forsøgt at købe et område på flere hundrede kvadratkilometer af det mest uvejsomme nordøstlige Island, angiveligt for at lave en naturoplevelses-park eller noget i den retning… Han er blevet afvist, men nu forlyder det, at han får lov til at leje området i en lang årrække. Kina har længe haft en største udenlandske ambassade i Reykjavik. Kineserne tænker og planlægger langt.

De sidste dage er der berettet om kinesiske planer om milliardinvesteringer i minedrift i Grønland. Mest iøjnefaldende er planerne om at udvinde jernmalm i bunden af Nuukfjorden. Af langt større strategisk betydning er dog interessen for forekomsterne af ”sjældne jordarter” i Sydgrønland, f.eks. ved Kvanefjeldet.

De sjældne jordarter – som ikke er så sjældne endda, men bare meget vanskelige at udvinde – er en afgørende vigtig komponent i helt moderne industri. Og her har den kinesiske evne til at tænke og planlægge langt fejret triumfer: Tilbage i 90’erne opkøbte kineserne en række af de (overvejende amerikanske) mineselskaber, som udvinder sjældne jordarter – og Kina sidder i dag på over 95 procent af verdensproduktionen. Det fik japanerne at mærke forrige år, da en strid om kinesisk fiskeri på japansk territorium førte til et eksportstop af sjældne jordarter – og Tokyo måtte hurtigt stikke halen mellem benene og sige undskyld, selv om de havde retten på deres side.

Grønland og Australien er de steder på kloden, hvor der ser ud til at være de bedste betingelser for at udvinde sjældne jordrater – men det tager tid at iværksætte en produktion – og det er særdeles kostbart.

Det vil klart være i dansk interesse at bidrage til, at det kinesiske næsten-monopol på disse strategisk vigtige råvarer ikke forstærkes. Men samtidig er det også vigtigt at gøre en indsats for at sikre adgangen til råvarerne – og få skabt bedre konkurrence på området, end der er i dag. Spørgsmålet er bare: Hvor finder man private virksomheder, der kan se så langt, og være villige til at løbe den risiko, som er forbundet med at skabe denne produktion? Tænker dagens virksomhedsledere i vore markedsøkonomier langt nok? En sammenligning ligger lige for: Det var den type fremsyn (det blev kaldt”rettidig omhu”) som for år tilbage sikrede dansk deltagelse i udvindelse af olie- og gasressourcer i Nordsøen. Kan vi være sikre på at finde det samme fremsyn, risikovillighed og styrke i dag? Det er en problemstilling, som rækker ud over de nationale interesser – og som burde føre til fælles europæiske/nordatlantiske bestræbelser på at sikre økonomien i den minedrift, som på et eller andet tidspunkt skal sættes i gang.

Under alle omstændigheder er det bydende nødvendigt, at rigsfællesskabet mellem Danmark og Grønland tages dybt alvorligt i denne sag – af begge parter. Vi taler om spørgsmål, der ikke blot drejer sig om at hente finansiering til påtrængende infrastruktur- og mineprojekter – eller om fordeling af indtægter – men om spørgsmål, der vedrører lige præcis den udenrigs- og sikkerhedspolitik, som er det helt bærende element i rigsfællesskabet.

 

 

43 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  I 1956 evnede Danmark at fragte uranmalm fra Grønland til Danmark og starte en forsøgsreaktor.

  I dag står der 6-7 forkølede vindmøller på samme grund nær Roskilde og vidner om dansk intellektuel og teknologisk forfald.

  I politikere kan ikke frasige jer ansvaret for det tomrum omkring Grønland som kineserne nu øjensynligt nu vil udnytte.

  Danske virksomheder og forskningsinstitutioner ville være klar, som altid, hvis I politikere havde vist viljen til at udnytte de store muligheder i Grønland.

  Mange forsøger for tiden at nedgøre Fogh-Rasmussens tid som statsminister. På et område er jeg med i koret. Da man gav Grønlænderne retten til egen undergrund – fravalgte man endegyldig en progressiv politisk erhvervsstrategi – som danske virksomheder kunne udmønte ved investeringer.

 2. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Er det ikke ret uforståeligt at USAs regering har tilladt Kina at opkøbe en lang række virksomheder hvis produktion har stor strategisk betydning??

 3. Af Steen Marr

  -

  Man bliver nødt til at bøje sig for den folkeretlige kendsgerning at grønlændere i FN ’s forstand anses for et eget/særligt folk. Ikke så meget på grund af etnicitet men mere fordi der er en helt klar adskillelse til andre folk rent geografisk.
  Det er fastslået i.f.m afkolonialiseringen efter 2*verdenskrig og ligeledes under hjemmetyreforhandlingerne og altså senest i lovform ved selvstyreloven i 2009.
  Dette folk har som konsekvens ret til at eje egne råstoffer og bestemme over udnyttelsen og det er næsten den vanskeligste situation i forholdet mlm Danmark og Grønland ever fordi Grønland fortsat er en del af det danske kongerige og underlagt Danmarks statsretlige overhøjhed og dermed den danske sikkerheds-og udenrigspolitiske interessesfære – og beskyttelse – samtidig med at man fra grønlandsk side i modsætning til dansk interesse kan vælge at lade Kina investere i udnyttelse af mineraler, råstoffer mv uden at kunne forhindre det med akceptable formelle politiske midler. Man kan jo f.eks ikke tage grønlændernes rettigheder fra dem ved ændring af selvstyreloven fordi de i.m.a FN’s menneskeretskonvention som et særligt folk som sagt har retten til at bestemme over egne råstofresourcer under alle omstændigheder.
  Som U.E.J siger er det i høj grad et spørgsmål om vigtige valg for Grønland og Danmark på områder for udenrigs-og sikkerhedsspørgsmål. Men hvis ingen andre kan eller vil investere i udnyttelsen af mineraler mv i Grønland kan man føle sig stærkt fristet til dér at give Danmark en ‘begmand’ og tillade store kinesiske investeringer med deraf følgende store indflydelse på grønlandske interne politiske forhold.
  Lidt af et mareritsscenario med en lidt usikker grønlandsk fod på speederen

 4. Af Jørgen F.

  -

  Min foragt for Danmarks knæfald for menneskerettighedskonventionen er uendelig.

  Men løsningen er nok at Dronningen flytter hoffet til Nuuk og regerer kongeriget fra Grønland.

  Danmark kan herefter få den længe ventede opdateret version af grundloven – udarbejdet som selvstyrelovgivning.

  Udover at det ville sikre mig og mine etniske danske fæller beskyttelse af FN som et naturfolk – så ville det samtidigt sikre, at Danmark kunne få samme del i den overskudsdeling fra minedriften – via bloktilskud – som Danmark hidtil generøst har givet Grønlænderne.

 5. Af Rene Vangkilde

  -

  Kina sprang demokratiet over,det handler om vækst.

  Præsidenten er også købmand med rettidig omhu til
  langtidsaftaler, og ikke fine fornæmmelser for demokrati i vestlig politisk økonomi med gratis
  velfærd til alle. For kineserne handler om vækst
  og indtjening til landet, og ikke omfordeling af overskud og værdier. De 1,2 milliard kineser har
  lært glæden ved hård arbejde og selvforsørgelse,
  som en del af den kinesiske kulturarv.

 6. Af T Hansen

  -

  God artikel som giver stof til eftertanke !

  Kommentar:

  Danske politikere har altid udvist mangel på “rettidig omhu” og har med fokus på stemme og magt levet fra dag til dag.

  Netop derfor er dette centralt:

  “Men ejendomsretten til Arktis kan og skal ikke deles ud”.

  Jeg tror ikke på de danske politikere vil kunne modstå fristelsen af milliarder her og nu til fordel for visioner og ønsker om en frugtbar fremtid for Danmark.

  Sidstnævnte er nemlig ikke at finde i dansk politik hvor politikerne kun tænker max. 4 år frem i tiden.

 7. Af Gert Hansen

  -

  Kineserne har en langsigtet strategi, ikke blot i Arktis,som U.E.J. helt rigtigt skriver. Kina står over for mange problemer, bl.a. at Kinas territorium ikke i længden kan huse 1,4 mia. mennesker, selvom tallet ikke forventes at øges frem til 2040. Måske omkring 300 mio. kinesere bliver nødt til at emigrere i de kommende årtier. Næppe mange til Grønland, men Afrika og Sibirien, og muligvis Europa, er oplagte mål.

  Der er nok af udfordringer i Kina, og demokrati og menneskerettigheder er ikke nogle der står højt på listen, hverken hos lederne eller flertallet af befolkningen. Det er tydeligvis svært at forstå, i et land som Danmark, der i sammenligning hverken har nævneværdige problemer at slås med, eller rettere, ikke evner at anlægge en langsigtet strategi. Jeg er imidlertid overbevist om at Kina med tiden, når de finder den er inde, vil gøre noget ved menneskerettigheder og demokrati, om end det bliver på en måde der står til deres kultur, mere end til hvad nogle i Vesten ønsker at diktere til dem.

 8. Af J Andersen

  -

  Nederlaget til englænderne og statsbankerotten i 1807 fratog med ét slag den danske befolkning illusionerne om den danske nations storhed, og tidsånden var generelt kendetegnet af fortvivlelse og modløshed.

  Christian d. IV så dette, var forudseende og plantede mange skove så den danske flåde atter kunne blive stor.

  Tilsvarende “rettidige omhu” kan man ikke stille politiske krav om her mere end 200 år senere.

  Og man kan undre sig over, at moderne politikere ikke læser deres historiebøger og tager ved lære.

 9. Af Thomas Borgsmidt

  -

  På mange måder enig.
  Mht. Grønland så er det, der lurer i mit baghoved hele tiden 2016, hvor hemmeligholdelsen af aftalen om salg af de Dansk-Vestindiske øer udløber: Der MÅ være en tillægsprotekol vedr. Grønland.
  Hvad den indeholder aner jeg ikke (jeg kan gætte; men det forbliver et gæt). Men man kan se at den MÅ eksistere ud fra den måde Danmark og USA gebærder sig.

  Jeg vil så også mene, at vi må have Island med. Der er ikke nogen tvivl om, at Kina har forsøgt at bruge Island til sine lumre formål: Det er så gået mindre godt end Kina havde tænkt sig.

  Det kan godt være, at Kineserne tænker langt; men kvaliteten lader noget tilbage at ønske.

  Kina den næststørste økonomi……
  Som en spartaner ville sige: Endnu….

  At jeg så de sidste 25 år har ment at Grønlands forekomster af forskellige metaller burde udnyttes mere aktivt – alene fordi man i Europas industri så kunne få et overblik over hvilken maksimal pris disse råstoffer kunne komme op i.

  Den med jernmalm skal man ikke tænke for meget over: Afsætningen af jernmalm står overfor et sammenbrud. Alene den omstændighed at en væsentlig del af verdens stål er genbrug. Kina bruger meget stål….

  Endnu ….

  Værdien af en meget stor del af verdens handelsflåde ligger i skrotprisen!
  Jernmalmsprisen er faldet 25% siden 2.halvår 2011 – cobberprisen 20%. Men stålpriserne er IKKE faldet!

  Mht. til sjældne jordarter – så vidt jeg har hørt har man startet brydning i tidligere nedlukkede brud.

  Men Uffe: Lad nu være med at lade som om Kina har en fremtid: Det har de IKKE.

  Mht. Sikkerhedssituationen i Nordatlanten, hvis jeg ikke læser meget galt, så er der rimelig styr på den. USA har meldt ud, at prioriteringen i USNavy mellem Atlant og Stillehav går fra 50-50 til 40-60.

  Jo tak: Målt i hangarskibe: 5-5 til 4-5 Det passer nogenlunde – afhænger af værftsplaner og forskydninger i Persergolfen; men groft sagt.
  CVN-65 Enterprise vil ikke blive erstattet (og Gud ske tak og lov for det – hun er – og har altid været en klodset ko). Det skal så siges, at de sidste par år har der været MEGET dybt vedligehold – det er ved at være overstået.

 10. Af steen spore

  -

  Borgsmidt
  Et interessant-men tidligere fremkommet udsagn- er at USA til gengæld ikke ville anfægte Danmarks suverænitet over Grønland. Egentligt imod Monroedoktrinens modstand mod europæisk indflydelse i the western hemisphere.
  Nu var og er Danmarks ‘farlighed’ vel til at overskue og set i et lidt større perspektiv har Danmark vel også sidenhen blot optrådt som ’stedfortrædernation’ for USA i sit forhold til Grønland.

 11. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Spore: Enig.

  Men USA har jo også kikket på prissedlen for at holde styr på Grønland. En ting er de Grønlandske politikere, som Uffe nok kan skrive under på er for viderekomne.

  Det andet er, at USA’s flåde er inderligt uegnet til arktiske forhold. Isbrydere er f.eks. under Kystvagten.

  Men problemet er om der i 1916 aftalen ligger en udløbsdato. Det er jeg lige ved at tro, at der gør.
  Nu er Hermod Lannung jo også død …. og han har vidst det.
  Men sådan som USA tonser rundt med hangarskibene, så skal der ske et eller andet. Den kontrol over Nordatlanten som USA har behov for, den kan sagtens nås med Danmark/Norge og Canada/Danmark som allierede. Nordatlanten er jo kun flådemæssigt interessant for så vidt som at den kan bruges til afskæring af forbindelsen mellem USA og Europa – det tror jeg man har sikret sig at russerne kan.

  Men helt enig med Uffe: Kineserne skal bare skrubbe af og tie stille. Jeg tror så ikke kineserne helt er klar over spillet mellem USA-Danmark-Rusland, hvilket kunne forklare interessen i Grønland.

 12. Af Carsten Jacobsen

  -

  Hvorfor skal de det? Kina skal man ikke grine af.
  Vi lukrerer jo osse på kineserne.

 13. Af niels kristian schmidt

  -

  Karriere-embedsmænd og deres netværk tænker langt frem. Det viser velfærdsstatens udvikling og reformering jf. bogen “psykopat-klubben” og den afvigelse vi har set melllem partiværdier og faktisk ført politik. I familie-ejede virksomheder tænkes der også langt frem. I noterede aktieselskaber med majoritetsejere tænkes der muligvis langt frem. Der tænkes i hvert fald på hvad folk vil købe af dem. Politikere med forbindelser til hinanden på tværs af partierne tænker langt frem. Men næsten ingen tænker på det fælles bedste. Hverken i frie virksomhederne eller i den virksomhed, der kalder sig staten. Alle tænker vi på os selv og vores netværk, hvor menneskeheden og verdensfreden er meget langt ude. Og det kinesiske kommunistparti er måske den bedst organiserede kreds af egoister i verden idag. Det er muligt, der er nogle nørder hist og her, der tænker på menneskeheden, men de har som regel et dårligt netværk.

 14. Af Ulf Timmermann

  -

  Jamen dog, hvilken velkomsthilsen i anledning af präsident Hu Jintao’s besög i Danmark, forfattet her af en af vores längstsiddende og mest folkekäre udenrigsministre nogensinde – i al fald i mine hidtil 61 leveår.

 15. Af Karl Wilders

  -

  Saa koerer den gamle gardes blog igen. Forstokket, og derfor umulige, at integrere i den moderne verden. :)

  Skal vi graede eller grine?

  DK selv foere mining-biz paa Groenland?! – og hvem mine herrer skulle tage til Groenland og kravle ned i alle minerne? Den danske sofa-bande? ‘Carinaer’ne’ og ‘Mohammed’erne’? – – – godav du…..

  For gru og skraek, hvis vi blev smarte nok, til i samme stil som med Maersk, at lave en deal med Kina, hvor kineserne fes ned i minerne og hentede al guldet og de sjaeldne jordarter op – og gru og skraek hvis de gjorde det uden, at vi investerede 5 flade – kun kasserede!

  Og kaerest Borgsmidt – hold nu op med det ‘ulven kommer’ vroevl omkring Kina, du ved jo intet om Kina, ikke en doejt….. :) – hvis ikke det var fordi Danmark samhandlede med Kina i stor stil, var der jo ikke en eneste 25 oere til din folkepension – ikke sandt min ven……saa klap nu hesten, og tag en kaftaar mere paa terassen, det dulmer nerverne……

  Danmark har en milliard geschaeft koerende med kineserne, hvor flere danske virksomheder vokser vildt herude. Allerede er der 400 danske virksomheder paa det kinesiske marked. Saa – i guder mand – at oenske Kina’s doed. Det er da ubegavet.

  Men som jeg startede med, at sige; – umulig, at integrere i den moderne verden…..og jeg tilfoejer; – koldkrigslevn – dinosaurs…….

  Mange hilsener
  Karl Wilders
  HongQiao Lu
  Shanghai

 16. Af Karl Wilders

  -

  @Gert Hansen

  Jeg giver dig fuldstaendigt ret. Efter min mening kan en genforening imellem Kina og Taiwan ikke gennemfoeres uden etableringen af et 2-parti-system i Kina. Saa Danmark burde have en langsigtet strategi med Kina, og ikke blot, som de fleste her, traede Kina i skraldespanden.

  Husk, taalmodighed overvinder alting.

 17. Af Ulf Timmermann

  -

  Jeg tror ikke, at der skal söges en rationel forklaring på Ellemann Jensen’s opläg her. Jeg hälder til en psykologisk forklaring: Hvad han, Ellemann Jensen altså, har mistet på sin oprindelige EU-konto, forsöger han her at indhente på en Kina-konto.

 18. Af Jørgen F.

  -

  Se en kamp under EM og spørg om nationalismen kan stækkes af EU? – aldrig.

  Men vi er på vej ind i en regional verdensorden hvor antallet af forbrugere på et integreret finansielt marked er altafgørende. Antallet af borgere, for at opretholde en bæredygtig regional enhed, er formentlig 1 milliard fremadrettet.

  Til denne enhed hører et selvstændigt forsvar, komplet informationsteknologisk infrastruktur, energi ressourcer og andre råstoffer, der skal sikre selvstændig produktion.

  Af demografiske årsager må USA’s tilhørsforhold til Europa forventes at svækkes de næste årtier. De må forventes at tælle til deres milliard på eget kontinent – hvor der reelt også er ressourcer nok.

  I Europa må vi integrere os yderligere, og tælle Russerne med, for at nå 1 milliard borgere og en stabil energiforsyning.

  Men også Grønlands ressourcer kan blive af strategisk vigtighed for Europas produktion fremadrettet.

  Derfor er det også absurd at Danmark – med undskyldning i menneskerettighedskonventionen – har foregøglet 50.000 fangere og fiskere at de kan råde frit over egen undergrund.

  Ikke for at Danmark skal mele kagen selv – men fordi ressourcerne i Grønlands undergrund kan medvirke til at gøre hele det Europæiske kontinent økonomisk bæredygtig og genoprette produktionskapaciteten i Europa.

  Med lige så stor sandsynlighed som kineserne og amerikanerne ville hive neglene af den terrorist, der ved hvor bomben er – med så stor sandsynlighed ville de aldrig give 50.000 grønlændere eneretten til uanede naturressourcer.

  Konventionens reelle perversitet, absolutismen, udstilles igennem disse eksempler, hvor desværre kun den med terroristen er tænkt.

  Vi er nogen, der savner Clausewitz…

 19. Af Gert Hansen

  -

  @ Karl Wilders:
  Debatten i Danmark om Kina føres desværre for en stor del af mennesker, også på politisk plan, med begrænset, eller intet, kendskab til Kina og kinesere.

  Jeg vil dog ikke medregne vore to tidligere udenrigsministre U.E.J. og Mogens Lykketoft, der begge synes at have en pragmatisk indgang til Kina, dets problemer, og hvordan Danmark skal forholde sig.

  Man kan kun håbe, at Søvndal ikke benytter den nuværende lejlighed til at kvaje sig, men forhåbentlig er han ved at være afrettet af sine embedsmænd.

 20. Af Karl Wilders

  -

  @Joergen F

  Du har fuldstaendigt ret. Klassens duks Danmark, kvajer sig konstant med dets politisk korrekte optraeden.

  Man maa bare ikke vaere standfast i Danmark…..det hele skal vaere flydende…..

  Det er desvaerre en selvdestruktiv boelge, der har gennemloebet landet nu i 40 aar.

 21. Af Karl Wilders

  -

  @Gert Hansen

  Jeg ved ikke om UEJ har mere plig end Soevndal. Saavidt jeg kan se, er der megen koldkrigslevn over Ellemanns blog. Lykketoft har jeg aldrig vaeret enig med foer nu. Hans standpunkt omkring Kina disse dage, er fornuftig.

 22. Af Peter Hertz

  -

  Man må gøre sig klart, at det ikke er Danmark Hu Jintao besøger i disse dage, men København – Grønlands hovedstad.

 23. Af D. Santina Matias Marcelino

  -

  Naturligvis tænker Kina langsigtet! USA derimod planlægger næste krig i Mellemøsten med resultat af kollosale flygtningestrømme af arabere mod Europa, for derved belaste Europas økonomi og undermininere tillidsforholdet i samfundet borgerne imellem.

  Var det ikke samme strategi kammerat Stalin foretog med sine medarbejdere ved at drikke dem berusede i vodka mens han forblev sober? Børn og fulde folk skal man høre sandheden – sagde en lille spinkel filosof i København.

 24. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Nederlaget til englænderne og statsbankerotten i 1807 fratog med ét slag den danske befolkning illusionerne om den danske nations storhed, og tidsånden var generelt kendetegnet af fortvivlelse og modløshed.
  Christian d. IV så dette, var forudseende og plantede mange skove så den danske flåde atter kunne blive stor”
  – ja, i betragtning af at Christian d. IV døde i 1648 må han vel snarere betegnes som ‘(forud)synsk’!? :)

 25. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  Hr. Elleman.

  Kan forstå at hvis Hitler eller Stalin havde vundet krigen.
  Ville de argumentere for samhandel.

  Føj for en stinker,

  Fat dog at Kina er et kommunistisk diktatur, øhhh var det ikke dem Hr. Elleman, som hader kommunister ?.

  Men ok hvis en kommunist eller en facist har penge nok stikker de Hr. Elleman moral op i mørket..

  Overrasker ikke at en proffesionel levebrøds politiker som idag har en af de 5 højeste offfentlige pensioner, mener at penge har altid ret.

  Igen gad vide hvad de ville sige til Hr. Hitler, hvis han havde vundet, men tror jeg kender svar.

  Hvor langt skal jeg bukke forover, og jeg har da brot und butter til salg…

  Der en kun en løsning på det Kiniske problem, øget told, og totalt stop for samarbejde… Indtil de får en korrekt værdisat valuta.

  Drop de facister som kalder sig kommunister i Kina, penge bestemmer ikke alt, vi har en moral eller hva…

  Nå nej det har Hr. Elleman ikke det er penge som bestemmer, hvor sølle hvor flot at et liv som politiker skal ende som forsvar for et kommunistisk facistiodt regime, skam dem Hr. Elleman.

 26. Af Karl Wilders

  -

  @Helge Ebbe Noerager

  Du udtaler dig om et omraade, du helt og holdent ingen forstand har paa; – Kineserne kommunister? Ha!

  Naeh du – Liberal-Socialister, og dem har I jo nok af i Danmark. Saa dem burde du kende ganske godt; – Lidt Socialdemokratisk, Venstre, meget LA, lidt Enhedslisten, meget DF. Overhovedet ingen Radikale – tak guderne…..og Konservative naturligvis…..

  Mange hilsener
  Karl Wilders
  Shanghai

 27. Af Thomas Jensen

  -

  Var det ikke en venstremand som forærede Grønlands undergrund væk for ikke så længe siden. Det var en af Foghs sidste ugerninger inden karrierespringet.

  Hvis vi vil har vi mange muligheder for at tage konkurrencen med Kina op. De sjældne metaller som Kina efterspørger, anvender de til al den elektronik vi køber og smider væk. Vi bør i stedet ofre penge og dansk arbejdskraft på at genvinde disse metaller og evt. sælge dem tilbage til Kina, eller hvem der vil betale.

 28. Af P Christensen

  -

  Moral gradbøjes altid – af penge, især.
  Også hos “manden i spejlet”, uanset hvor nødig han indrømmer det.
  Danmark anvender skatteydernes penge på at bekæmpe diktatorer ude i verden med den ene hånd, men ruller
  med den anden hånd den røde løber ud for lederen af det største diktatur i verden.
  Vi køber alle varer i Kina, Mellemøsten osv. uden at rødme, men puster os op til lidt “kritisk dialog”, hvor det ikke koster på egen velfærd.
  Hvor er højrefløjens kommunisme-kritik fra den kolde krig idag ? Den er afløst af brandvarm business.
  Helt som fx. venstrefløjens kvindekamp og religionskritik er afløst af religions-leflen ved ankomsten af islam.

 29. Af Ulf Timmermann

  -

  Herligt, P Christensen, du er The Last Man Standing, men ifölge blogindläg og kommentarer, her på Berlingeren, i Politiken ikke mindst – og i JP udgör i en folkehär. I demokratiets navn, med mindre I lader Jer nöjes med DF, stift et nyt parti. Det kräves kun, at man kan tälle til 90 – eller er det 91?

 30. Af K Larsen

  -

  Sikke dejligt det er at have en kommunistisk regering, til at stimulere en venstre orienteret opfattelse.

  Tænk engang, når Eu og menneskerettighederne bliver enige om, at de problemer Somalia har på grund af manglende styre, ikke har ret til hjælp på grund af medlemsskab.

 31. Af Karl Wilders

  -

  @Ulf Timmermann

  Glem det. Danskerne gider jo ikke engang gaa ud en eftermiddag paa Christiansborg Slotsplads for, at faa Thorning vaeltet……

  Nej – de kan kun sidde ved computeren og brokke sig paa diverse blogs ;)

  Danskerne er et sofa-folkefaer……og ingen folkehaer….. :)

 32. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu er der det ved Kina, at man kan ikke bruge interne tal til noget som helst.
  Man er nød til at betragte det som en “black-box”: Hvad kommer ind og hvad kommer ud.
  Ud fra det må man så forsøge med modeller, hvor anekdotisk information kan bruges (ikke fremragende; men i mangel af bedre) til af- og bekræftelse af afledte formodninger.

  Kina har en enorm produktion; men ikke nogen speciel høj produktivitet – på landbrugsområdet er den så tænderskærende ringe, at selv den mindste investering giver giver voldsomme produktivitetsforbedringer; men ikke større produktion. Det skubber så arbejdskraft ind hvor produktiviteten ikke er den bedste.

  Det alvorlige er, at “investeringerne” er af så ringe kvalitet: Dvs. de giver ikke noget afkast. Boliger der aldrig vil blive benytter – ja helt overflødige byer.

  Det er sådan set ikke Kinas sammenbrud jeg bekymrer mig om; det er måden det sker på – og fortsat kommer til at ske. Her er problemet, at Kina ikke er kendt for at ordne den slags på en fredelig måde.
  Den næste verdenskrig skal nok komme – men sagen bliver at holde det som et internt Kinesisk opgør – det bliver ubeskriveligt rædselsfuldt; men det er krig og borgerkrig altid.

 33. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Karl Wilders

  Der er ellers lige 20.000 af den danske ‘folkehær’ på Bornholm, hvor politikere er fløjet frem og tilbage ml akterne, den kinesiske præsidents besøg, såvel som der er lange interviews og foredrag af de forskellige politikere, så .. ja, iøvrigt følger de fleste med riget rundt, for vores kultur generelt, vores kulturarv og værdier i det hele taget.

  Vi har en del at være glade for – også at kunne vise kineserne frisk vand i Københavns Havn – så de er interesseret i vores know how og vores lille én-mands-produktion på Lolland, kireebærvin. Det vidste jeg ikke om. Det er flot gået. Som så meget andet – selv om vi måske tøver lidt nu og med – politis – vin på gamle falsker; men vi har meget at byde på iøvrigt, også for Kina og i det hele taget.

 34. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Rettelse, sidste linjer:
  ..
  gået. Som så meget andet – selv om vi måske tøver lidt nu og med – politisk – vin på gamle flasker; men vi har meget at byde på iøvrigt, også for Kina og i det hele taget. Beklager – BHL

 35. Af Gert Hansen

  -

  @ Karl Wilders:

  Jeg bedømmer U.E.J. og Lykketofts indstilling til Kina på en TV udsendelse forrige lørdag kaldet ‘Elleman og Lykketoft’ omhandlende specielt Kina og Hu’s besøg. De to var mere eller mindre på linie, og i alt fald mere positive og pragmatiske over for Kina end TV journalisten (ordstyreren).

  Kinesere er pragmatikere, og det ideologiske fra Mao-tiden er for længst en saga blott. Idealisterne i Danmark har svært ved at indsé det, eller forholde sig til det. Nogle af idealisterne støttede formentlig Mao i deres ungdom. En Mao der bestemt ikke opførte sig ‘menneskeretligt’, men det har de nok fortrængt. (Det betyder ikke, at jeg ikke synes der er ting i Kina der burde ændres. Såvel som der er i Danmark).

 36. Af Karl Wilders

  -

  @Borgsmidt

  Du taler som du har forstand; – ingen…..

  Med Kina’s ongoing urbanisering, kan staa ‘hele byer’ tomme – intet problem, de skal nok blive fyldt. Re-organiseres landbruget, som jo er igang med stor-landbrug ala EU, kommer produktiviteten i det kinesiske landbrug af sig selv.

  Og Verdenskrig? ……. Get real man…..dertil har alle alt alt alt for meget, at tabe – Kina inklusive…..

 37. Af Karl Wilders

  -

  @Gert Hansen

  Hvis UEJ taler som Lykketoft, fint nok.

  Mao er en doed sild, her i Shanghai kender jeg ikke laengere en statue af ham, de er alle fjernet.

  Kineserne patriotisme samles omkring det kinesiske flag.

  Kina er Liberal-Socialistisk; – det er en god blanding af liberal-kapitalisme og socialisme – jeg kan ikke finde en bedre betegnelse for regeringen herude, paa trods af, at jeg ved det lyder maerkeligt i danskers oerer. For hvordan kan man vaere begge dele?

  Det kan man, og netop derfor tror jeg ogsaa flertallet er tilfredse, for efter kinesisk metode, er der saaledes lidt for enhver, og ikke for meget af en retning.

  Hvem der tror Kina er paa kommunistiske afveje (Helge, Kurt, Borgsmidt), har efter min mening, zero viden omkring Kina.

 38. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Hr. Wilders er igen barnagtig!
  Jeg har ikke sagt at Kina er på kommunistiske afveje – eller kommunistisk som sådan.

  Det jeg derimod har påpeget gentagne gange er, at den kinesiske økonomi minder mest af alt om Nazi-Tysklands – Eller som Ludwig Erhard betegnede det: Zwangswirtschaft.

  En Zwangswirtschaft braser sjældent sammen i et knald; men i en langtrukken tortur – som oftest med anvendelse af vold.

  Men det er morsomt at blive belært af noget som Hr. Wilders.
  Det pudsige er jo, at der flere steder i Kina ikke er til at få fat i en taxa. Så vidt jeg har kunnet finde ud af, så indgår taxaer som en del af det kinesiske forbrugerprisindex.
  Hvordan kan jeg vide det? Tjooo….
  Det er rigtigt at vægtene i forbrugerprisindexet er hemmelige – og indsamlingen i øvrigt også……

  Men ellers hørte jeg Hu Jintao sige det, jeg har forudset gennem en del år: Kina vil åbne for import.

  MOn ikke: De kan jo ikke brødføde sig selv. Jo nogle har fået det bedre; men det øger bare katastrofen.
  Det koster nemlig 3-4 kg. majs o.lign. at lave 1 kg gris.

  Jeg formoder faktisk, at Hr. Wilders er sat herind af det kinesiske propaganda ministerium. Der er jo nogle klakører, som bliver sendt af sted ved passende lejligheder.

 39. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Thomas Borgsmidt

  Nu styrer du dig – eller gør du? Et er at du smider nazi-kortet i stort set alle dine Kina-kommentarer, what else is new, det smides hele tiden, på hver anden blog, uanset emnet – men nu smider du også 5.-kolonne kortet!

  På en måde hilser jeg det velkomment, lad os bare få en optrapning, for som jeg plejer at sige, jeg er ligeglad med hvem, der vinder denne borgerkrigslignende komedie, der udspiller sig i Danmark, blot den finder en hurtig afslutning.

 40. Af Karl Wilders

  -

  @Thomas Borgsmidt

  Hvordan belaere man en skraasikker pensionist omkring Kina,, der ikke kan integreres i den moderne verden, og samtidigt ikke har vaeret i Kina, og derfor ikke aner en skvidt omkring, hvad han taler om…….

  Lad os tage den om foedevarer. I overfoert betydning; – Naar nu foedevarene herude saelges til en pris, hvor det kan betale sig, at fodre ‘grisen med 4-5 kilo majs’, saa gaar det nok….prismaessigt er Kina ikke langt fra Europa paa foedevarer, jeg vil endda mene, at foedevarer i Kina har et hoejere prisniveau.

  Og saa mener du, at de 600 millioner, der indtil nu har faaet det bedre er bare ‘nogle’. Tag nu et kig paa dit elskede demokratiske system i Indien. Hvis det fungerede saa fantastisk, burde Indien jo vaere nummer 2. Indien beviser jo kun en ting, at et demokrati i Asien ikke kan bringe den vaekst der skal til, for at rejse sig af fattigdom – paa Fillipinerne er det jo heller ikke anderledes.

  Under ‘Zwangswirtschaft’ forstaar jeg det saaledes, at du er modstander af, at folk skal arbejde. Det passer jo fint til det danske utopi, som jo saa selvfoelgelige i dine oejne er second-to-none til resten af verden. Det er jo den danske otto-normal-verbraucher’s idee om DK, den kender vi jo til hudloeshed; – ‘vi et bedst – for vi ef Palle alene i verden’. Men idag er realiteten jo, at I kan ikke uden Kina, men Kina kan uden Danmark…..saaaa Borgsmidt, hvor godt er det lige det gaar for Danmarks utopiske overfoerelsesindkomstsamfund?

  Og lad os tage den med Nazisterne, og jeg som en del af det kinesiske ‘propaganda ministerium’ – hahaha – Borgsmidt Borgsmidt – nu maa du tage din Baldrian, og goere noget ved din sindstilstand. Jeg er en ganske normal forretningsmand min ven, der blot kan se udover andedammen. Jeg har berejst denne klode, og har derfor et sammenligningsgrundlag; – ikke boet i DK siden 1983. Saa jeg er af den overbevisning, at Danmark ikke kan spille Palle alene i verden, og derfor maa stille sig den globale moderne udvikling, paa en reddelig og open-minded facon.

  Ikke, at jeg er nazist paa nogen maade, men naar du smider Nazi-Kortet, og lad os spinne en smule paa det; – For hvad nu hvis Hitler ingen vanvittig var, og han udelukkende havde taget de tyske omraader tilbage, og ikke startet AVK? – se saa havde verden set helt anderledes ud, for saa havde den haft tre systemer, at tage hensyn til; – Nationalsocialisme, Kapitalisme og Kommunisme. Saa havde der ingen kaere Merkel vaeret, der kunne tage europaerene under armene, naeh, saa havde tyskerne arbejdet hele verden i tusindstykker, helt ligesom Kina goer det idag…..

  Men jeg ser ikke Kina, som nazister……det er et latterligt og totalt forstokket userioest label, du giver Kina. For giv dog afkald paa din folkepension Borgsmidt, hovedparten kommer jo fra samhandel med Kina. Man kan ikke taenke i saadanne baner. Kina er et Liberal-Socialistisk formynderi; – et mix af pure ren Liberal Kapitalisme (langt langt mere Kapitalistisk end Danmark) og efterhaanden kun lidt Socialisme, afgraenset i et klart regelsaet for hvad der kan lade sig goere, i en deal imellem regering og befolkning, der klart afgraenser, hvad hver isaer har at praestere; – Befolkningen skal arbejde, og bringe den succes landet har brug for, og regeringen, skal soerge for, at befolkningen kan arbejde……saa saare simpelt er det herude……det kunne Danmark f….. laere meget af.

 41. Af Gert Hansen

  -

  @ Karl Wilders

  Der står vel stadig en stor Mao statue på The Bund tæt ved Nanjing East Road?

 42. Af Karl Wilders

  -

  @Gert Hansen

  The Bund er blevet fuldstaendigt re-vamped, og jeg kan ikke finde statuen laengere – hvis – saa er den godt gemt af traeer nu.

  Det kinesiske flag er Kina’s samlingspunkt, meget lig US.

 43. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det var lige pointen!
  Da Kina er en tvangsøkonomi, så betyder markedsprisen ikke en dyt! Eller rettere den officielle markedspris.

  Derfor er “viden” om Kina raslende irrelevant.

  Man er nød til at se på Kina som en “Black Box”: Hvad kommer ind, hvad kommer ud: Mængder og priser.

  Det skal så måles i rigtige penge: Ikke de lokale matador sedler. Og rigtige penge er USD og EUR.

  Alene den omstændighed, at man forfalder til en tvangsøkonomi viser ganske alvorlige problemer.

  Som Kuron sagde en 10 års tid inden kommunismen i Østeuropa og navnlig Polen: “Hvis styret ikke kan hæve prisen på persille uden optøjer, så har styret godt nok problemer.”

  Kære Wilders: Alt hvad du siger du kan om Kina: Det er totalt ubrugeligt.

Kommentarer er lukket.